Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
680/UBND-NLN 07/02/2024
V/v xét, thẩm định cấp xã, huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 56
98/KH-UBND 06/02/2024
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Lượt xem: 56
100/KH-UBND 06/02/2024
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2024
Lượt xem: 63
71/KH-UBND 31/01/2024
Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 183
536/UBND-NLN 30/01/2024
V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
Lượt xem: 158
34/KH-UBND 23/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024
Lượt xem: 174
20/KH-UBND 15/01/2024
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 128
171/UBND-NLN 11/01/2024
V/v tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (dự án 2)
Lượt xem: 135
360/TB-VPUBND 31/12/2023
Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá tiến độ triển khai, thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 132
573/BC-UBND 27/12/2023
Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 137
1234567