STTSố - Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 80/2017/TT-STCThông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất 02/08/2017 Tải về
2 111/2016/QĐ-UBNDQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 21/12/2016 Tải về
3 11/2016/QĐ-UBNDQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 02/03/2016 Tải về
4 91/2014/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 27/12/2014 Tải về
5 52/2013/QĐ-UBNDQuyết định Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014 20/12/2013 Tải về
6 45/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013 15/10/2013 Tải về
7 40/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở đô thị tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013 13/09/2013 Tải về
8 36/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013 20/08/2013 Tải về
9 37/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở nông thôn khu vực I tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013 20/08/2013 Tải về
10 17/2013/QĐ-UBNDQuyết định bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013 19/06/2013 Tải về
12