Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
110/KH-UBND 20/02/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2024 - Lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lượt xem: 58
55/KH-UBND 30/01/2024
Kế hoạch Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 162
48/BC-UBND 30/01/2024
Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược phát khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trong năm 2023
Lượt xem: 185
536/BC-UBND 14/12/2023
BÁO CÁO Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Lượt xem: 207
2960/QĐ-UBND 22/11/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023
Lượt xem: 274
441/BC-UBND 31/10/2023
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 239
2251/QĐ-UBND 14/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Xét chọn, tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai” lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 145
3309/UBND-VX 11/07/2023
V/v triển khai Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 247
1670/QĐ-UBND 10/07/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh năm 2022
Lượt xem: 258
297/KH-UBND 10/07/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình số 219-CTr/TU ngày 22/05/2023 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 211
123456