Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 80/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 80kh2024.pdf