Thể lệ thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lào Cai năm 2013
Lượt xem: 8740
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lào Cai năm 2013 vừa ra Thể lệ cuộc thi số 16 –TL/BTC ngày 27/5/2013, cụ thể như sau:

I- Mục đích, ý nghĩa

- Tạo cảm hứng để những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác tiếp tục say mê, cống hiến, tạo ra những tác phẩm ca ngợi tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật và hình thức thể hiện. Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và hoạt động giới thiệu, quảng bá các tác phẩm của cuộc thi góp phần làm chuyển biến một cách toàn diện, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp thi đua tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

- Tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá trong toàn Đảng và toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thông qua cuộc thi và hoạt động tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm tham gia cuộc thi làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, dành sự quan tâm, theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác về chủ đề này, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động. Hình thành ý thức và hành động tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, mỗi tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tấm gương của Bác; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

II- Những nội dung chính của Cuộc thi

1. Đối tượng tham gia: Các văn nghệ sỹ, nhà báo, những người sáng tác chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang... đang sống và làm việc trong tỉnh đều có thể tham gia sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Tiêu chí xét chọn tác phẩm dự thi

a. Đối với tác phẩm: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được xét trao giải phải đạt các yêu cầu sau:

* Về chủ đề, nội dung:

- Là những sáng tác mới, độc đáo, không được sao chép, trùng lặp; có chất lượng cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Bác, chưa được xét thưởng lần nào.

- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.

- Phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Về hình thức thể hiện:

- Đối với tác phẩm báo in, văn xuôi, thơ… phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, tạp chí nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó.

- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc băng cát sét, mỗi đĩa hoặc băng chỉ ghi một tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm báo hình, truyền hình, phim, sân khấu… phải ghi lên đĩa CD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi một tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

* Về tính pháp lý của tác phẩm:

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm dự thi của mình theo đúng quy định của pháp luật. Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng đối với những tác phẩm vi phạm bản quyền tác giả theo luật định. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ huỷ bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được gửi các tác phẩm dự thi in, phát, triển lãm ở các nơi khác.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm sai thể lệ này, gửi không đúng thời gian quy định và thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự thi.

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không thực hiện đúng theo các quy định của thể lệ cuộc thi. Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng với tác phẩm đó (nếu có).

b. Đối với tập thể và cá nhân tác giả: Ngoài những quy định chung, các tập thể, cá nhân tác giả được xét công nhận và trao giải không trong thời gian thụ án hoặc chấp hành các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

3. Thể loại tác phẩm, loại hình nghệ thuật biểu diễn, quảng bá

Tác phẩm tham dự xét tặng thưởng thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí nếu được thể hiện bằng chữ viết, tiếng nói thì phải thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt hoặc được dịch sang tiếng Việt, chữ Việt. Cụ thể:

a. Tác phẩm báo chí bao gồm: Báo viết, báo điện tử; truyền hình (phim tài liệu, phóng sự, giao lưu, tọa đàm…); phát thanh (tin, bài, phóng sự, phản ánh, điều tra, câu chuyện truyền thanh…) đăng, phát trên báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình.

b. Tác phẩm văn học - nghệ thuật: Văn học (văn xuôi, thơ); công trình sưu tầm, nghiên cứu; sân khấu; điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phóng sự); âm nhạc; mỹ thuật - nhiếp ảnh, kiến trúc được sáng tác, trưng bày, công diễn.

4. Đăng ký tác phẩm dự giải

a. Về thời điểm sáng tác, quảng bá:

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi là các tác phẩm được sáng tác, biểu diễn, quảng bá từ tháng 2/2013 đến hết tháng 2/2014.

- Mỗi tác giả được quyền đăng ký tham gia một hay nhiều thể loại tác phẩm, mỗi thể loại không quá 03 tác phẩm, nhưng chỉ được trao giải thưởng ở một loại hình tác phẩm có số điểm cao nhất.

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải ghi rõ: Họ tên thật, bút danh, địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) của tác giả khi cần liên lạc; loại hình, thể loại, tựa bài, tiêu đề tác phẩm: Tác phẩm tham dự thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lào Cai năm 2013.

b. Nơi nhận và tuyển chọn tác phẩm dự thi cấp tỉnh:

* Tác phẩm báo chí:

- Loại hình báo, tạp chí in; báo điện tử, bản tin điện tử... Tại Báo Lào Cai, tầng 6, Khối 4, phố 30 tháng 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Email: baolaocaitoasoan@gmail.com  

Điện thoại: 0203. 841.303

Fax: 0203.840.921 - 3.845.686

- Loại hình báo hình, phát thanh - truyền thanh, truyền hình, phim, sân khấu...: Tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, phố 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.

Điện thoại: 0203. 840.093

Fax: 0203. 825.304

* Tác phẩm văn học, nghệ thuật: Tại Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, 581 đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai.

Email: tapchivannghelaocai@yahoo.com.sg

Điện thoại: 0203. 844.798

Fax: 0203. 844.820

5. Quy trình xét chọn

- Các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật tập hợp tác phẩm tham gia cuộc thi đăng tải, quảng bá trên các ấn phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các loại hình thông tin tuyên truyền; sơ tuyển mỗi thể loại tối đa không quá 50 tác phẩm và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai trước ngày 10/3/2014 (qua Phòng Văn hoá - Văn nghệ) kèm theo biên bản tuyển chọn các tác phẩm dự thi và danh sách tác giả, tác phẩm, có chữ ký và đóng dấu của cơ quan đăng tải, quảng bá.

- Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi tiến hành phân loại, chấm, công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiến hành trao giải theo đúng kế hoạch.

6. Cơ cấu giải thưởng, hình thức trao giải thưởng

a. Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm thuộc các loại hình văn học, nghệ thuật, báo chí, Ban Tổ chức lựa chọn, xét trao giải trên mỗi loại hình gồm giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và một giải đặc biệt đại diện cho các loại hình, thể loại tham dự, bao gồm:

- Giải đặc biệt: 01 giải, trị giá 7 triệu đồng.

- Giải Nhất: 06 giải, trị giá 5 triệu đồng/giải.

- Giải Nhì: 9 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Giải Ba: 12 giải, trị giá 2 triệu đồng/giải.

- Giải Khuyến khích: 18 giải, trị giá 5 trăm nghìn đồng/giải.

b. Hình thức giải thưởng: Tác giả, tác phẩm đạt giải được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.

7. Sử dụng tác phẩm

Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự cuộc thi (kể cả tác phẩm đoạt giải và không đoạt giải) để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh khi thấy phù hợp mà không phải trả bất cứ một khoản nhuận bút nào. Bản quyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí thuộc về tác giả.

Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1