Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 43675
CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Quyết định số 996/QĐ-TTg, ngày 24/6/2021 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường

- ĐT: (0214) 3.676.888

- Email: txtruong-ubnd@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 18/01/1977.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Tôn giáo: Không.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/11/2004.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh B1- Châu Âu

+ Tin học: B

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng.

- Chủ trương đầu tư các dự án, duyệt các dự án.

- Vận động nguồn vốn ODA.

- Tài chính, ngân sách, ngân hàng.

- Chủ tịch Hội đồng một số Quỹ tài chính của tỉnh.

- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.

- Thi đua khen thưởng.

- Công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng Chính phủ điện tử.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm khác.

- Chỉ đạo chung công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh

- ĐT: (0214) 3.844.836
- Email: hqkhanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày: 02/9/1966

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế (ngành Tài chính tín dụng)

- Lí‎ luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoáng sản (bao gồm cả các thủ tục liên quan đến đất đai: GPMB, thu hồi, cho thuê)

- Khu Kinh tế, thương mại, du lịch.

- Xúc tiến thương mại.

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; chương trình kè sông, suối biên giới; sắp xếp dân cư nông thôn;

- Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

- Các chương trình mục tiêu, dự án và duyệt ĐTM các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng cháy chữa cháy rừng.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài 

- ĐT: (0214) 3676 666

- Email: ntrhai-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 02/7/1967

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2000.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải, xây dựng cơ bản (trừ các dự án thuộc Phó Chủ tịch khác phụ trách); Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu, dự án; các dự án phát triển đo thị; chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo lĩnh vực phụ trách

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, Si Ma Cai.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung

- ĐT: (0214) 3 885 588

- Email: gtdung-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 17/12/1975

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2001; chính thức ngày 03/02/2002.

- Trình độ học vấn:

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh – B2 Châu Âu.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Giáo dục và đào tạo.

- Văn hóa, thể thao.

- Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động.

- Phát thanh, truyền hình, báo chí.

- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Dân tộc; tôn giáo.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu, dự án và duyệt ĐTM các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung huyện Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1