Nhiệm vụ đảm nhiệm của từng Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 1652
CTTĐT - Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ký ban hành văn bản số 1506/QĐ-UBND về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dântỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021- 2026 thay thế Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải nhiệm vụ đảm nhận của từng Thường trực UBND tỉnh theo phân công công việc.

1. Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường

- ĐT: (0214) 3.676.888

- Email: txtruong-ubnd@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 18/01/1977.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Tôn giáo: Không.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/11/2004.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh B1- Châu Âu

+ Tin học: B

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo Luật định và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng.

- Chủ trương đầu tư các dự án, duyệt các dự án.

- Vận động nguồn vốn ODA.

- Tài chính, ngân sách, ngân hàng.

- Chủ tịch Hội đồng một số Quỹ tài chính của tỉnh.

- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.

- Thi đua khen thưởng.

- Công tác dân vận chính quyền.

- Công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng Chính phủ điện tử.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm khác.

- Chỉ đạo chung công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh

- ĐT: (0214) 3.844.836

- Email: hqkhanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày: 02/9/1966

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế (ngành Tài chính tín dụng)

- Lí‎ luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoáng sản (bao gồm cả các thủ tục liên quan đến đất đai: GPMB, thu hồi, cho thuê).

- Khu Kinh tế, thương mại.

- Xúc tiến thương mại, đầu tư.

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; chương trình kè sông, suối biên giới; sắp xếp dân cư nông thôn;

- Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo lĩnh vực phụ trách.

- Các chương trình mục tiêu, dự án và duyệt ĐTM, theo dõi thực hiện ĐTM các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng cháy chữa cháy rừng.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công. Các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy theo lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài

- ĐT: (0214) 3676 666

- Email: ntrhai-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 02/7/1967

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2000.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải, xây dựng cơ bản (trừ các dự án thuộc Phó Chủ tịch khác phụ trách); Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu, dự án; các dự án phát triển đô thị; chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công. Các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, Si Ma Cai.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung

- ĐT: (0214) 3 885 588

- Email: gtdung-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 17/12/1975

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2001; chính thức ngày 03/02/2002.

- Trình độ học vấn:

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh – B2 Châu Âu.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Giáo dục và đào tạo.

- Văn hóa, thể thao, du lịch.

- Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Đào tạo nghề; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; Xuất khẩu lao động.

- Phát thanh, truyền hình, báo chí.

- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Dân tộc; tôn giáo.

- Thực hiện quy chế dân chủ.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia; chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo lĩnh vực phụ trách.

- Các chương trình, dự án và duyệt ĐTM, theo dõi thực hiện ĐTM các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công. Các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy theo lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung huyện Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 135
 • Hôm nay: 13,896
 • Trong tuần: 183,074
 • Tất cả: 79,696,984