Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 39574
CTTĐT - Ngày 24/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 888/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cổng TTĐT tỉnh cập nhật thông tin Thường trực UBND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong

- ĐT: (0214) 3.676.888;

- Email: dxphong-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày: 08/7/1972.

- Dân tộc: Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 03 tháng 02 năm 1999; chính thức ngày 03 tháng 02 năm 2000.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo Luật định và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng.

- Chủ trương đầu tư các dự án, duyệt các dự án.

- Vận động nguồn vốn ODA.

- Tài chính, ngân sách, ngân hàng.

- Chủ tịch Hội đồng một số Quỹ tài chính của tỉnh.

- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.

- Thi đua khen thưởng.

- Công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng Chính phủ điện tử.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm khác.

- Chỉ đạo chung công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thành phố Lào Cai.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường

- ĐT: (0214) 3.676.666

- Email: txtruong-ubnd@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 18/01/1977.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Tôn giáo: Không.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/11/2004.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Trình độ ngoại ngữ: Anh B1- Châu Âu

+ Tin học: B

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải, xây dựng; Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện huyện Sa Pa.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh

- ĐT: (0214) 3.844.836
- Email: hqkhanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày: 02/9/1966

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế (ngành Tài chính tín dụng)

- Lí‎ luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Khu Kinh tế, thương mại, du lịch.

- Xúc tiến thương mại.

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; các dự án liên quan đến nông nghiệp.

- Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng cháy chữa cháy rừng.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bảo Thắng.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung

 

- ĐT: (0214) 3 885 588

- Email: gtdung-ubnd@laocai.gov.vn

- Sinh ngày 17/12/1975

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2001; chính thức ngày 03/02/2002.

- Trình độ học vấn:

+ Văn hóa phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh – B2 Châu Âu.

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Giáo dục và đào tạo.

- Văn hóa, thể thao.

- Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động.

- Phát thanh, truyền hình, báo chí.

- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Dân tộc; tôn giáo.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bát Xát.

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1