Phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lượt xem: 39904
CTTĐT - Ngày 20/11/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1859/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 1858/QĐ-TTg Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ký Quyết định số 4225/QĐ-UBND về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) theo Luật định; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc có tính chất quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất các lĩnh vực công tác và các công việc cụ thể được quy định trong quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung giải quyết.

Khi giải quyết các công việc được phân công, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động phối hợp để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chính giải quyết công việc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Khi cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp để thống nhất quyết định.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các công việc đã giải quyết theo nhiệm vụ được phân công tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hoặc đột xuất khi cần thiết.

3. Hàng tuần, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp giao ban.

4. Giao một Phó Chủ tịch UBND Thường trực, chỉ đạo công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đi vắng thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý công việc hoặc giao Phó Chủ tịch Thường trực xử lý cụ thể; sau khi giải quyết công việc trao đổi lại tình hình và kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đó biết.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi phân công và những vấn đề không thuộc thẩm quyền (trừ khi được ủy quyền).

7. Các thành viên khác không phải là lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên UBND tỉnh theo Luật định; được Chủ tịch UBND tỉnh giao phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực được giao phụ trách.

Thường trực UBND tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với những vấn đề sau:

1. Chương trình làm việc của UBND tỉnh.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hằng năm và quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh.

3. Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương.

4. Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương.

5. Công tác quy hoạch; chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng phải báo cáo Tỉnh ủy theo quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thành lập các khu công nghiệp; khu kinh tế.

6. Thông qua các nội dung quan trọng trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hoặc trình Trung ương.

7. Ðề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

8. Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Phân công cụ thể theo lĩnh vực công tác

1. Thường trực UBND tỉnh

1.1. Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường, lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo Luật định và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng.

- Chủ trương đầu tư các dự án, duyệt các dự án.

- Vận động nguồn vốn ODA.

- Tài chính, ngân sách, ngân hàng.

- Chủ tịch Hội đồng một số Quỹ tài chính của tỉnh.

- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.

- Thi đua khen thưởng.

- Công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng Chính phủ điện tử.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm khác.

- Chỉ đạo chung công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

1.2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Khu Kinh tế, thương mại, du lịch, khoáng sản.

- Xúc tiến thương mại.

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; chương trình kè sông, suối biên giới; sắp xếp dân cư nông thôn;

- Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

- Các chương trình mục tiêu, dự án và duyệt ĐTM các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng cháy chữa cháy rừng.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai.

1.3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải, xây dựng cơ bản (trừ các dự án thuộc Phó Chủ tịch khác phụ trách); Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu, dự án và chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng theo lĩnh vực phụ trách; các dự án phát triển đô thị.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, Si Ma Cai.

1.4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Giáo dục và đào tạo.

- Văn hóa, thể thao.

- Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động.

- Phát thanh, truyền hình, báo chí.

- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Dân tộc; tôn giáo.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu, dự án và duyệt ĐTM các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, phụ trách chung huyện Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn.

2. Đối với các Uỷ viên UBND tỉnh

2.1. Giám đốc Công an tỉnh: Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thành phố Lào Cai.

2.2.  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Mường Khương.

2.3. Chánh Thanh tra tỉnh: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.4. Giám đốc Sở Tài chính: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí; tài sản nhà nước; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; các hoạt động dịch vụ tài chính và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bảo Yên.

2.5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bắc Hà.

2.6. Giám đốc Sở Nội vụ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, viên chức; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Si Ma Cai.

2.7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Tham mưu, giúp UBND tỉnh về Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, theo dõi chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh, đầu mối Cổng thông tin điện tử, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi hoạt động trung tâm dịch vụ hành chính công.

2.8. Giám đốc Sở Ngoại vụ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia.

2.9. Giám đốc Sở Tư pháp: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp và công tác tư pháp khác theo luật định.

2.10. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản.

2.11. Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị; công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Văn Bàn.

2.12. Giám đốc Sở Công Thương: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp chế biến khác; cơ khí; điện; thủy điện; thương mại nội địa; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

2.13. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ.

2.14. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

2.15. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

2.16. Trưởng Ban Dân tộc: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác Dân tộc.

2.17. Giám đốc Sở Y tế: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2.18. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.

2.19. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin truyền thông).

2.20. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

CTTĐT

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1