Lào Cai: Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp
Lượt xem: 324
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản số 2040/SNN-VPĐP ngày 28/9/2023 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

1. Đối với xã hình thành sau khi sắp xếp từ các xã có cùng mức đạt chuẩn NTM đã được công nhận (đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu):

UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM cấp tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức rà soát lại mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí về xã NTM, Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025.

UBND cấp huyện làm hồ sơ đề nghị xét thừa nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trình Hội đồng thẩm định tỉnh xét, thừa nhận và trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thừa nhận xã đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (năm thừa nhận là năm xã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định).

2. Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số xã chưa đạt chuẩn NTM:

UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM cấp tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức rà soát lại mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025.

anh tin bai

UBND cấp xã tiếp tục thực hiện xây dựng xã NTM theo yêu cầu Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025.

Khi xã đảm bảo đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp xã hình thành sau sắp xếp thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐTTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Đối với xã hình thành sau khi sắp xếp giữa xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số xã đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM cấp tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức rà soát lại mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí về xã NTM, Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025.

Sau khi sáp nhập UBND các xã sẽ tiếp tục thực hiện: Xây dựng xã NTM đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Khi xã đảm bảo đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp xã hình thành sau sắp xếp thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM cấp tỉnh và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức rà soát lại mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí về xã NTM, Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025.

Sau khi sáp nhập UBND các xã sẽ tiếp tục thực hiện: Xây dựng xã NTM đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã chưa đạt chuẩn NTM. Xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Khi xã đảm bảo đầy đủ các điều kiện và mức độ đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp xã hình thành sau sắp xếp thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã thực hiện sắp xếp

Đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách của các Chương trình MTQG do Quốc hội phê duyệt nhập với nhau thì tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách theo Chương trình MTQG như trước thời điểm sắp xếp cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cho đến hết thời hạn của Chương trình.

Đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách theo một hoặc nhiều Chương trình MTQG sắp xếp với ĐVHC không thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Chương trình MTQG thì tại khu vực đang hưởng chế độ, chính sách theo Chương trình MTQG tiếp tục được hưởng như trước thời điểm sắp xếp cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cho đến hết thời hạn của Chương trình.

ĐVHC cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố đang được hưởng chính sách theo Chương trình MTQG nếu sau sắp xếp mà thay đổi tên gọi thì sử dụng tên gọi mới của ĐVHC để tiếp tục tổ chức thực hiện các chính sách như trước khi thực hiện sắp xếp.

Sau khi các ĐVHC cấp huyện, xã, thôn được sắp xếp, các sở, ban, ngành tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại các cơ chế chính sách và báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Một số cơ chế, chính sách về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đang triển khai trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 11 của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND.

- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND.

- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai sửa đổi một số khoản tại Điều 3 Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1