Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo Giảm nghèo bền vững năm 2024
Lượt xem: 171
CTTĐT - Phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững năm 2024 đạt kết quả cao nhất; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 345/UBND-VX ngày 19/01/2024 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn triển khai Chương trình

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn triển khai Chương trình, đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, nội dung, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ của từng dự án, tiểu dự án, phù hợp với khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn.

Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, đảm bảo phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách và cấp dưới đúng thời hạn và quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai thực hiện Chương trình.

Nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 11/12/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo thẩm quyền.

Ngoài việc đánh giá kết qủa giảm nghèo cần đặc biệt quan tâm đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm đối với các huyện nghèo. Riêng đối với huyện Bắc Hà phấn đấu đến năm 2025 thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp để thực hiện Chương trình

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; lồng ghép với dự toán ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, xác định nhiệm vụ và kinh phí thuộc dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022), năm 2023 thực hiện Chương trình (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển, kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương và địa phương) được chuyển nguồn sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng quy định, tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng kinh phí.

Xây dựng cơ chế phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân vào công tác giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng cơ chế phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân vào công tác giảm nghèo; tiêu chí khuyến khích cá nhân, hộ gia đình thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

anh tin bai

Kết qủa giảm nghèo phải phản ánh được mức độ cải thiện các chiều thiếu hụt, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân.

Tham mưu ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách thực chất, khách quan, công bằng theo quy trình quy định; bảo đảm kết qủa giảm nghèo hàng năm phải phản ánh được mức độ cải thiện các chiều thiếu hụt, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân.

Tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương thức, cách thức, hoạt động đào tạo nghề; phát triển, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất, sinh kế gắn với kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1