Lào Cai nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 193
CTTĐT - Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và sự hưởng ứng, chung tay góp sức của Nhân dân, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc.

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hơn 12 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và hưởng ứng, chung tay góp sức của nhân dân, Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc.

anh tin bai

Lãnh đạo xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng) trao quyết định Thôn Vàng đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2023.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm đẩy mạnh tại các địa phương; định kỳ đầu xuân mỗi năm, Lào Cai luôn tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng với các phong trào thi đua trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa… Đồng thời, giao các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM được thực hiện ngay từ đầu năm, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

Công tác truyền thông được tập trung đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục và đổi mới, sáng tạo. Hệ thống tổ chức, bộ máy chỉ đạo quản lý Chương trình xây dựng NTM được kiện toàn theo quy định. Ưu tiên lồng ghép, tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu, tạo điều kiện cho các xã triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Các hoạt động phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều được quan tâm đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được quan tâm, góp phân làm cho đời sông tinh thân của người dân nông thôn được nâng lên; Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, củng cố; An ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát được thực thường xuyên, liên tục, do đó các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở sớm được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai, hết năm 2023, trong số 62 xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” của tỉnh Lào Cai, có 11 xã duy trì 19/19 tiêu chí, 19 xã duy trì từ 15-18 tiêu chí; 28 xã duy trì từ 10-14 tiêu chí và 4 xã duy trì từ 7-9 tiêu chí. Để tiếp tục hoàn thành và duy trì mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các xã đề xuất kinh phí 372.956 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 322.612 triệu đồng, vốn thu hút đầu tư 16.400 triệu đồng, ngân sách huyện, xã là 25.421 triệu đồng, huy động từ Nhân dân 8.523

Với những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp, của toàn thể hệ thống chính trị và Nhân dân các xã, đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,02 tiêu chí nông thôn mới, tăng so với kết quả rà soát hiện trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 tại thời điểm tháng 6/2023 là 1,46 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2023 ước đạt 39,82 triệu đồng/người/năm, tăng 6,38 triệu đồng/người so với năm 2022.Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân/năm đạt 4,43% đã góp phần thay đối đời sống của người dân khu vực nông thôn.

Khu vực nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực. Đời sống của người dân không ngừng tăng lên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, điểm đáng chú ý trong xây dựng NTM ở Lào Cai đó là gắn việc triển khai Chương trình du lịch nông thôn trong xây dựng NTM trong tỉnh. Theo đó, đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 11 điểm du lịch cộng đồng được công nhận, cùng với đó là hệ thống 457 cơ sở lưu trú tại gia (homestay) tại các làng, thôn, bản có thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch. Hầu hết các điểm du lịch cộng đồng tập trung chủ yếu ở thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà và từng bước mở rộng sang huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên.

Hơn nữa, Lào Cai hiện đang triển khai 08 mô hình thí điểm cấp tỉnh về du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn; trong đó 01 mô hình cấp tỉnh chủ trì, 07 mô hình do đơn vị cấp huyện chủ trì. Trong giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Lào Cai được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thực hiện 01 mô hình thí điểm “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Tày trên địa bàn xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên”.

Theo kế hoạch năm 2024, tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới cụ thể ở từng cấp huyện - xã - thôn. Trong đó, ở cấp huyện, huyện Bảo Thắng duy trì đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Lào Cai duy trì hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối với cấp xã, duy trì 62 xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, năm 2024, hoàn thành 10 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, phấn đấu toàn tỉnh có thêm 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thêm 48 thôn nông thôn mới và 36 thôn kiểu mẫu để đến hết năm 2024. Toàn tỉnh có 300 thôn được công nhận “Thôn Nông thôn mới” và 240 thôn được công nhận “Thôn Kiểu mẫu”. Bình quân mỗi xã đạt trên 13 tiêu chí. Toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí (giảm 35 xã so với năm 2023). Chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt khoảng 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm khoảng 5%.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, do đó phải thực chất, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, cần kiên trì, tập trung lãnh đạo, thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục và đổi mới, sáng tạo, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM để tiếp tục được đông đảo tầng lớp tích cực hưởng ứng. Ưu tiên lồng ghép, tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể, tham gia xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững với ý thức tự giác, chủ động, hăng hái của mỗi người dân. Thường xuyên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong triển khai và thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung giải ngân các dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Hồng Minh
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1