Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 51 năm 2023
Lượt xem: 147

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 52 năm 2023 (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 52

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,3% CK (vụ Xuân 9.922 ha, vụ Mùa 24.050 ha), năng suất đạt 55,82 tạ/ha, sản lượng đạt 189.640 tấn, bằng 103,7 KH và 101% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,2% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha , tổng sản lượng cả năm đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.322 tấn, lũy kế 72.000 tấn, đạt 103,9% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 229 tấn, lũy kế 12.300 tấn, đạt 100,82% KH. Trong tuần không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trồng rừng lũy kế đạt 5.172,52 ha (trồng mới rừng sản xuất 3.974,44 ha/3.000 ha (đạt 132,48% KH), trồng rừng thay thế CMĐ 38,09 ha, trồng lại rừng 1.159,99 ha. Bảo vệ rừng: 277.748/277.748 ha; khoanh nuôi tái sinh: 3.373/3.373 ha). Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 159,92 km đường giao thông nông thôn, lũy kế làm được 1103,69 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.            

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 952 tỷ đồng, lũy kế đạt 42.564 tỷ đồng, bằng 83,3 % KH, bằng 92,4% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 28/12/2023, giá trị giải ngân thực tế đạt 4.282/5.583 tỷ đồng, bằng 77%KH (tăng 172 tỷ so với tuần trước). Đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỉnh Lào Cai đạt 4.936/5.341 tỷ đồng, bằng 92%KH 

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế đạt 39.100 tỷ đồng, tăng 13,7% so KH được giao và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Trong tuần công tác trao đổi, nắm bắt thông tin quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được các cơ quan quản lý tại các cửa khẩu tăng cường triển khai, duy trì các điều kiện để tạo thuận lợi nhất cho thông quan xuất nhập khẩu. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 130,6 triệu USD; lũy kế đạt 2.134,4 triệu USD, bằng 42,7% KH, bằng 95,1% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 100.854 lượt, tăng 9% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 77.133 lượt, khách quốc tế: 23.721 lượt (khách đi trong ngày là 39.678 lượt, khách lưu trú qua đêm là 61.176 lượt). Tính lũy kế từ đầu năm đạt 7.455.193 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 6.873.181 lượt, khách quốc tế: 582.012 lượt (khách đi trong ngày là 3.116.475 lượt, khách lưu trú qua đêm là 4.338.717 lượt), gấp 1,69 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (4.341.555 lượt), đạt 122% so với kế hoạch năm 2023

Tổng thu từ khách du lịch đạt 327 tỷ đồng, tăng 8% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 109 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 22.873 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (15.757 tỷ đồng), đạt 111% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 8.826/12.000 tỷ đồng (tăng 495 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 99,7% dự toán Trung ương giao, bằng 71% dự toán tỉnh giao, bằng 87,1% CK. Thu ngân sách địa phương đạt 23.908 tỷ đồng (tăng 456 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 154% dự toán Trung ương giao, bằng 131,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,4% CK; chi ngân sách địa phương đạt 19.572 tỷ đồng (tăng 2.492 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 125,1% dự toán Trung ương giao, bằng 107,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 114,9% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 29/12/2023 là 64.180 tỷ đồng, tăng 6.983 tỷ đồng (+12,2%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 45.067 tỷ đồng, tăng 4.082 tỷ đồng (+9,96%)so với 31/12/2022. Chiếm 70,2% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động khác: 19.114 tỷ đồng, tăng 2.901 tỷ đồng (+17,9%) so với 31/12/2022. Tổng dư nợ đến ngày 29/12/2023: 56.632 tỷ đồng, tăng 6.959 tỷ đồng (+14,01%) so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 0,9%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần (từ ngày 25/12 - 29/12/2023) thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 16 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 92 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 681 doanh nghiệp và 59 đơn vị trực thuộc (tăng 3,3% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 6.617 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 573 doanh nghiệp (tăng 22,6% so CK); giải thể 99 doanh nghiệp (tăng 22,2% so với CK); hoạt động trở lại 310 doanh nghiệp.

Đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.333 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 96.469 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 903 đơn vị trực thuộc (tăng 7,1% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.891 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo Sở GD&ĐT tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, chọn đội dự thi cấp Quốc gia năm học 2023-2024; tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ PTGDMN vùng khó khăn, giai đoạn 2023-2030.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được tích cực triển khai. Trong tuần mắc mới có 08 ca mắc mới, lũy kế ca mắc toàn tỉnh: 2.866 ca, đã khỏi: 2.858 ca...

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch tham gia Liên hoan dân ca 2023 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức,… Thực hiện chiếu phim lưu động, tuyên truyền lưu động phục vụ tại xã Quang Kim (Huyện Bát Xát). Tuyên truyền chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn” tỉnh Lào Cai năm 2024. Ban hành điều lệ các giải thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Giáp Thìn 2024. Hoàn thành tham gia Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á tại UAE đạt 01 HCV, 02 HCB.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 96 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 5.032 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2025 có tổng số 84 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đẩy nhanh tiến độ các phương án quy hoạch, tiến độ thi công xây dựng cơ bản ở Văn Bàn; Lào Cai: Bàn giao ngôi nhà 'Mái ấm Biên cương'; Xuất nhập khẩu qua Hải quan cửa khẩu Lào Cai đạt 1 tỷ USD; Lào Cai: Các cấp bộ đoàn tại Lào Cai thực hiện gần 1.000 công trình, phần việc trong năm 2023; TP Lào Cai: “Chiến dịch 72 giờ chung tay ủng hộ thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; Lào Cai tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024;... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên phát triển; Sa Pa sẽ đón 180.000 lượt khách trong dịp Lễ hội Mùa Đông; Đua ngựa Bắc Hà - nét đẹp văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; Lào Cai: Nhiệt độ xuống âm 3 độ C, sương muối tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan; Lượng khách đến 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh đạt 69,2 triệu lượt; Sa Pa, du thuyền Hạ Long “cháy” phòng dịp Tết Dương lịch...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 30 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lũy kế có 235 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 14 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 08 vụ vi phạm về trật tự xã hội (bằng so với tuần trước). Phát hiện 16 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 06 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, trong đó TP Lào Cai 02; Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà mỗi nơi 01 vụ (tăng 15 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, 07 người bị thương. Lũy kế đến ngày 29/12/2023, toàn tỉnh xảy ra 98 vụ tai nạn giao thông làm 37 người chết, 119 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 39 =66%, số người chết tăng 05 = 16%, số người bị thương tăng 61=105%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 52

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Làm việc với Đảng đoàn HĐND tỉnh;

(2) Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023;

(3) Hội nghị Đảng uỷ Quân khu 2;

(4) Đại hội Hội Nông dân Việt Nam;

(5) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023;

(6) Làm việc với BCSĐ UBND tỉnh;

(7) Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Thành uỷ, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; (8) Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023;

(8) Tiếp công dân định kỳ tháng 12;

(9) Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023;

(10) Hội nghị tổng kết 15 năm Đề án trang bị sách cho cơ sở;

(11) Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023;

(12) Nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo một số dự án, quy hoạch;

(13) Lễ trao tặng Huân Chương độc lập hạng Ba và Hội nghị công bố thành lập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng;

(14) Họp Thường trực HĐND tỉnh;

(15) Hội nghị tổng kết công tác Cựu chiến binh;

(16) Hội nghị tổng kết Hội Nông dân.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo triển khai giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI tại một số huyện, thị xã, thành phố. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương và các tổ chức nước ngoài tổ chức;

(3) Phiên họp thường kỳ lần thứ 30, Thường trực HĐND tỉnh;

(4) Tiếp công dân tháng 12 năm 2023;

(5) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 1 năm 2024

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2024;

(2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;

(3) Tổng kết Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo, QCDC năm 2023;

(4) Nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo một số quy hoạch, dự án;

(5) Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương;

(6) Tổng kết công tác công đoàn năm 2023;

(7) Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND giải Diên Hồng lần thứ 2;

(8) Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh;

(9) Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023;

(10) Hội nghị tổng kết công tác xay dựng Đảng năm 2023;

(11) Lễ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập 75 năm thành đảng tỉnh, 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu và tham gia các hoạt động khác do Trung ương và địa phương tổ chức. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;  

(2) Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Chính phủ và chính quyền các địa phương;

(3) Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2024;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1