Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 03 năm 2024
Lượt xem: 199

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 03 năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 03

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 10.000 ha cây lúa; tổng nhu cầu giống: 440 tấn (thuần 350 tấn tương đương 7.000 ha, lai 90 tấn tương đương 3.000 ha). Gieo trồng dự kiến khoảng 10.200 ha ngô; thời vụ gieo trồng vùng thấp từ trung tuần tháng 2, tháng 3; tổng nhu cầu giống khoảng 204 tấn giống các loại. Sản lượng thịt hơi thực hiện trong tuần đạt 1.500 tấn, lũy kế 4.150 tấn, đạt 5,61% KH. Sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 265 tấn, lũy kế 730 tấn, đạt 5,75% KH. Tổng số cây giống gieo ươm năm 2023 chuyển sang là 21,4 triệu cây, 2024 sản xuất khoảng 8 triệu cây giống các loại; trong tuần trồng được 23,9 ha rừng, lũy kế 29 ha rừng. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 8,0 km, lũy kế làm được 21,32 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.            

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 620 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.510 tỷ đồng, bằng 4,81 % KH, bằng 102,5% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 19/01/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 5.117/5.632 tỷ đồng, bằng 91%KH (tăng 111 tỷ so với tuần trước) trong đó đã hoàn thành giải ngân đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 756 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.316 đồng, bằng 5,94% KH, bằng 102,7% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần tăng so với tuần trước. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành: Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc...; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu duy trì trung bình khoảng 272 xe/ngày, trong đó: xe xuất khẩu 100 xe/ngày; nhập khẩu 172 xe/ngày. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt: Hoạt động thông quan diễn duy trì với 04-06 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng than cốc nhập khẩu, tái xuất quặng sắt.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 41,44 triệu USD; lũy kế đạt 94,61 triệu USD, bằng 2,1% KH, bằng 131,1% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 191.935 lượt, tăng 90% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 167.380 lượt, khách quốc tế: 24.555 lượt (khách đi trong ngày là 76.641 lượt, khách lưu trú qua đêm là 115.294 lượt). Tính lũy kế năm đạt 385.547 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 317.693 lượt, khách quốc tế: 67.854 lượt (khách đi trong ngày là 148.992 lượt, khách lưu trú qua đêm là 236.555 lượt), đạt 4,5% so với kế hoạch năm 2024 (8.500.000 lượt).

Tổng thu từ khách du lịch đạt 583 tỷ đồng, tăng 72% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 110 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 1.224 tỷ đồng, đạt 4,5% so với kế hoạch năm 2024 (27.200 tỷ đồng).

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước đến 18/01/2024 đạt 355 tỷ đồng, bằng 3,9% dự toán Trung ương giao, bằng 2,8% dự toán tỉnh giao, bằng 73,8% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 03 đạt 163 tỷ đồng, lũy kế đạt 355 tỷ đồng, bằng 3,9% dự toán Trung ương giao, bằng 2,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 73,8% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 286 tỷ đồng, lũy kế 483 tỷ đồng, bằng 2,8% dự toán Trung ương giao, bằng 2,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 109,6% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 19/01/2024 đạt 45.694 tỷ đồng, giảm 456 tỷ đồng (-0,99%) so với 31/12/2023. Chiếm 70,2% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 19/01/2024: 56.250 tỷ đồng, tăng 650 tỷ đồng (+1,17%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 454 tỷ đồng, chiếm 0,88% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 0,8%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần (từ ngày 15/01-19/01/2024) thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 22 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 148 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 62 doanh nghiệp (tăng 24% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 430 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 330 doanh nghiệp (tăng 56,3% so CK); giải thể 07 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 69 doanh nghiệp.

Lũy kế đến ngày 19/01/2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.400 doanh nghiệp (tăng 10,4% so với CK) với tổng vốn đăng ký 96.957 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 904 đơn vị trực thuộc (tăng 6,5% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.928 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác giáo dục, PCGD, XMC, thí điểm PCGD trẻ mầm non 4 tuổi và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2023; thống nhất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm 2024. Đề xuất chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Ban hành điều lệ các giải thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Giáp Thìn 2024. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 100 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 280 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai hỗ trợ ăn Tết cho gần 35.000 hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo Mai đào Sa Pa xuống phố, khởi động thị trường hoa tết; Để xuân biên cương thêm ý nghĩa; Dân nghèo vùng biên được đón Tết trong nhà mới; Bộ Công an tặng quà Tết cho học sinh và hộ nghèo vùng cao Si Ma Cai;...Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Vịnh Hạ Long và Sa Pa là 2 địa danh của Việt Nam lọt top 7 điểm đến thịnh hành thế giới; Đoàn kết bà con dân tộc Tày làm du lịch cộng đồng; Lễ chê sết của người Dao đỏ; Độc đáo lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ Lào Cai;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 01 lao động xuất cảnh, lũy kế 13 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 16 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 02 vụ/03 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã lập hồ sơ xử lý theo quy định

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 03 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 02 vụ so với tuần trước). Phát hiện 21 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 13 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, trong đó thành phố Lào Cai 06 vụ; Văn Bàn 02 vụ, Bát Xát 03 vụ; Bảo Thắng, Bắc Hà mỗi nơi 01 vụ (bằng so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, làm 06 người bị thương. Lũy kế đến ngày 19/01/2024, toàn tỉnh xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, 08 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 05 =250%, số người chết tăng 01 người = 100%, số người bị thương tăng 07 người =700%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 03

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV;

(2) Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh;

(3) Hội nghị tổng kết năm 2023 Đảng bộ Công ty Apatit Việt Nam;

(4) Nghe báo cáo tình hình và kết quả giải quyết đơn đề nghị của một số công dân huyện Bát Xát;

(5) Hội nghị trực tuyến giao ban của đồng chí Thường trực Ban Bí thư với Bí thư các tỉnh, thành phố;

(6) Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 191 huyện Bảo Yên;

(7) Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Lào Cai;

(8) Họp Ban Chỉ đạo Đề án 24;

(9) Đón tiếp đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương và các tổ chức nước ngoài tổ chức;

(3) Dự Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026;

(4) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

(5) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ năm 5, Quốc hội khóa XV. Chỉ đạo triển khai giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai” tại một số cơ quan, địa phương. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện ban hành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp... Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 04

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Đi công tác nước ngoài;

(2) Thăm hỏi, chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Lào Cai;

(3) Thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Bắc Hà;

(4) Họp Đoàn công tác đi Trung Quốc;

(5) Thăm, chúc tết tại xã Lùng Khấu Nhin huyện Mường Khương;

(6) Chương trình Tết sum vầy;

(7) Thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại xã Lùng Cải, xã Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, địa phương về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, 17 HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Chỉ đạo tổng hợp Tổng hợp tài liệu xây dựng dự thảo quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ban và xây dựng đề cương giám sát chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tiếp đón Đoàn đại biểu hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) thăm và chúc mừng năm mới;

(3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1