Một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 1452

CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2021 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Với chủ đề hành động năm 2022 Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện” và quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, an toàn, hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân

2. Đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phục hồi kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân

2.5. Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực

3. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

3.1. Đẩy mạnh hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

3.2. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

3.3 Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển

4. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị

5. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ

7. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân

7.1. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc

7.2. Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số

7.3. Nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo, an sinh xã hội

8. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai

9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

11. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các Ban Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1