Hỏi - Đáp về công nhận, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 905

Câu 47: Điều kiện công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 4 chương I Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM khi:

1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

2. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn.

3. Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Câu 48: Xét, công nhận và công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 phải qua các cấp nào?

Trả lời:

Chương IV Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định xét, công nhận và công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trải qua 03 cấp như sau:

1. UBND cấp tỉnh tổ chức đánh giá, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp nhận hồ sơ).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận.

3. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Câu 49: Trong việc xét, công nhận và công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh trong việc xét, công nhận và công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được quy định tại Điều 17, 18, mục 1, chương IV Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như sau:

1. Tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM của cấp tỉnh; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn; báo cáo được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân.

2. Bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM của cấp tỉnh khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn cấp tỉnh.

3. Tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện trên địa bàn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp phải đạt từ 90% trở lên.

4. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tiếp nhận hồ sơ) để thẩm tra (01 bộ hồ sơ) và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin, nội dung, số liệu trong hồ sơ.

Câu 50: Hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 do UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định gồm những gì?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 18, mục 1, chương IV Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định Hồ sơ đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 do UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định gồm:

1. Tờ trình của UBND cấp tỉnh đề nghị thẩm định, xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (bản chính, theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I).

2. Tổng hợp danh sách: Các huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao; các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn cấp tỉnh (bản chính, theo Mẫu số 30, Mẫu số 33 tại Phụ lục I).

3. Biên bản cuộc họp của UBND cấp tỉnh đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (bản chính, theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I).

4. Báo cáo của UBND cấp tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng NTM của cấp tỉnh (bản chính, theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I).

5. Báo cáo của UBND cấp tỉnh về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn cấp tỉnh đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM của cấp tỉnh (bản chính, theo Mẫu số 15 tại Phụ lục I).

6. Báo cáo của các sở, ngành cấp tỉnh (được giao phụ trách các nội dung, tiêu chí: Xây dựng NTM, NTM nâng cao đối với huyện; xây dựng NTM đối với thị xã, thành phố) đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các nội dung, tiêu chí được giao phụ trách (bản chính).

7. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với việc đề nghị công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (bản chính).

8. Báo cáo của UBND cấp tỉnh về giải trình tiếp thu ý kiến kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (bản chính).

9. Báo cáo của UBND cấp tỉnh về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn (bản chính).

10. Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

11. Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM của cấp tỉnh.

Câu 51: Việc tổ chức thẩm định, xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được quy định như thế nào tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ?

Trả lời:

Điều 19, mục 2, chương IV Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức thẩm định, xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

1. Trường hợp cấp tỉnh chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho UBND cấp tỉnh và nêu rõ lý do.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định Trung ương xét, đề nghị công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (viết tắt là Hội đồng thẩm định Trung ương), gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương có liên quan, chuyên gia về một số lĩnh vực liên quan. Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương thành lập Đoàn công tác liên ngành đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại địa phương, đảm bảo thực chất, tinh gọn, hiệu quả.

3. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian đi khảo sát, kiểm tra thực tế), Văn phòng Điều phối NTM Trung ương rà soát hồ sơ của từng đơn vị cấp tỉnh đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời UBND cấp tỉnh và nêu rõ lý do.

b) Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định, chậm nhất 20 ngày kể từ ngày có báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp, đánh giá, bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương dự họp).

4. Trường hợp Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua và đề nghị công nhận (khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp đạt từ 90% trở lên), UBND cấp tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối NTM Trung ương). Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trường hợp Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị chưa công nhận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời UBND cấp tỉnh và nêu rõ lý do.

5. Văn phòng Chính phủ thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

6. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mẫu bằng công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (theo Mẫu số 34.4 tại Phụ lục I).

Câu 52: Việc công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Điều 20, mục 2, chương IV Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; công khai trên báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

2. Thời hạn tổ chức công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận (trừ trường hợp địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do phòng chống dịch bệnh, hoặc địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai). Việc tổ chức công bố cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM do UBND cấp tỉnh chủ trì thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương.

Câu 53: Cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM bị thu hồi quyết định công nhận khi nào?

Trả lời:

Khoản 7 Điều 4 chương I Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% số xã và 30% số đơn vị cấp huyện trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Câu 54: Xét, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 phải qua các cấp nào?

Trả lời:

Mục 4, chương V Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định xét, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trải qua 03 cấp như sau:

1. UBND cấp tỉnh tổ chức đánh giá, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tiếp nhận hồ sơ).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị thu hồi quyết định công nhận.

3. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thu hồi quyết định công nhận.

Câu 55: Nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức đánh giá, lấy ý kiến thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025?

Trả lời:

Điều 29, mục 4, chương V Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức đánh giá, lấy ý kiến thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM như sau:

1. Tổ chức xây dựng báo cáo đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của cấp tỉnh; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn cấp tỉnh; báo cáo được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi đến Nhân dân.

2. Bổ sung hoàn thiện báo cáo đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của cấp tỉnh khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn cấp tỉnh.

3. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tiếp nhận hồ sơ) để thẩm tra (01 bộ hồ sơ) và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin, nội dung, số liệu trong hồ sơ.

Câu 56: Hồ sơ đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 do UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định gồm những gì?

Trả lời:

Điều 30, tiết mục 1, mục 4, chương V Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định Hồ sơ đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM do UBND cấp tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định gồm:

1. Tổng hợp danh sách: Các huyện bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; các thị xã, thành phố bị thu hồi quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các xã bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn cấp tỉnh (bản chính, theo Mẫu số 11, Mẫu số 12 tại Phụ lục II).

2. Báo cáo của UBND cấp tỉnh về đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của cấp tỉnh (bản chính, theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II).

3. Báo cáo của UBND cấp tỉnh về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện đối với kết quả đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của cấp tỉnh (bản chính, theo Mẫu số 10 tại Phụ lục II).

Câu 57: Việc tổ chức thẩm định, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được quy định như thế nào tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ?

Trả lời:

Điều 31, tiết mục 2, mục 4, chương V Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức thẩm định, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

1. Trường hợp đơn vị cấp tỉnh chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản cho UBND cấp tỉnh và nêu rõ lý do, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

2. Văn phòng Điều phối NTM Trung ương xây dựng báo cáo và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định hồ sơ đối với từng đơn vị cấp tỉnh đủ điều kiện để đề nghị thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thẩm tra về trình tự, thủ tục, hồ sơ, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện theo quy chế làm việc của Chính phủ.

4. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thu hồi quyết định công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; công khai trên báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tin liên quan
1 2 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1