Tổng số: 183
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1801/UBND-NC 06/05/2021
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
Lượt xem: 18
88/TB-VPUBND 01/04/2021
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87
132/KH-UBND 23/03/2021
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”
Lượt xem: 181
1046/UBND-VX 22/03/2021
V/v Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020 - 2021
Lượt xem: 182
92/KH-UBND 04/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 170
523/QĐ-UBND 23/02/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: phần mềm Dịch vụ hành chính công, phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thành phần, giai đoạn 2021-2024
Lượt xem: 175
151/QĐ-UBND 18/01/2021
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành HCNN tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 218
09-KH 18/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
Lượt xem: 258
343/KH-UBND 31/12/2020
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 324
4986/QĐ-UBND 31/12/2020
Phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch thuê dịch vụ CNTT: Phần mèm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai và phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 219
12345678910...