Chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy VQG Hoàng Liên
(28/07/2014 9:31:51 SA)
A. Chức năng:

Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai; chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng Vườn Quốc gia Hoàng Liên, theo đúng quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được ban hành tại Quyết định số: 08/2001/QĐ-TTg ngày 1/1/2001 và Quyết định số: 90/2002/QĐ-TTg ngày 12/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Vườn Quốc gia Hoàng Liên chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp & PTNT, chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên rừng và xây dựng phát triển vốn rừng:

- Tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia (bao gồm: Thực hiện các biện pháp nhằm phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước và các tài nguyên thiên nhiên khác; thực hiện các biện pháp phòng, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại phá hoại rừng và môi trường gây thiệt hại đến Vườn quốc gia).

- Khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia.

- Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia, dự án đầu tư vùng đệm về phát triển lâm nghiệp, nhằm phát triển rừng và hệ sinh thái rừng.

- Tổ chức cho số dân cư đang sinh sống trong Vườn Quốc gia và vùng đệm tham gia việc bảo vệ rừng, bảo vệ Vườn Quốc gia; đồng thời tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học khu hệ thực vật rừng, khu hệ động vật rừng (nhất là đối với các loài động, thực vật quý hiếm có giá trị) nhằm bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật của Vườn Quốc gia, theo đúng các quy định về nghiên cứu khoa học trong các khu rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình lâm nghiệp trang trại ở vùng đệm, mô hình làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong Vườn Quốc gia và vùng đệm thực hiện.

- Tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hợp tác, tài trợ, đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia, hợp tác nghiên cứu khoa học tại Vườn Quốc gia, theo đúng quy đinh của pháp luật và theo đúng sự hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Tổ chức du lịch:

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan: xây dựng dự án du lịch trong Vườn Quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức thực hiện dự án đó trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và tài nguyên rừng, không làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên và môi trường của Vườn Quốc gia. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển Vườn Quốc gia và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

4. Ngoài 3 nhiệm vụ chính trên Vườn Quốc gia Hoàng Liên có trách nhiệm:

Quản lý và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý công chức, viên Chức, quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.

C. Cơ cấu tổ chức: 

1. Ban giám đốc: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, gồm:

a) Phòng Tổ chức hành chính;

b) Phòng Kế hoạch tài chính;

c) Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

3. Các đơn vị trực thuộc:

a) Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên

Là đơn vị quản lý nhà nước, tham mưu, giúp Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn Vườn Quốc gia Hoàng Liên và theo hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

b) Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường Hoàng Liên (đổi tên là Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên);

Là đơn vị sụ nghiệp có thu, trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, có chức năng giúp Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện việc quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động về giáo dục, dịch vụ môi trường trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

c) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Thành lập mới).

Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, có chức năng cứu hộ và bảo tồn động, thực vật hoang dã; nhân giống động, thực vật và tư vấn khoa học kỹ thuật về cứu hộ, bảo tồn; xây dựng cơ sở dữ liệu phụ vụ nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn đa dạng sinh học.”

 (Theo Quyết định 391/2002/QĐ-UBND ngày 13/9/2002 và Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định Sửa đổi Điều 2 bản Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

 

 

Tin tức khác