Thông tin chung về Mặt trận Tổ quốc  (27/01/2010 )

I. Thông tin chung của đơn vị:

          - Tên đơn vị: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn.
          - Địa chỉ: Tổ dân phố số 8 - Thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn.
          - Số điện thoại: 0203.882.112.
          II. Chức năng, nhiệm vụ:
          1. Chức năng:
          Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.
          Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
          Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;
2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;
3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước;
4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;
6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.
III. Cơ cấu tổ chức: tổng biên chế 07
1. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:
- Họ và tên: Hoàng Xuân Phóng.
- Sinh ngày: 1961.
            - Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân.
            - Trình độ chính trị: Trung cấp.
            - Điện thoại liên lạc:  + Cơ quan 0203.782.344;
                                            + Nhà riêng: 0203.882.228;
                                            + DĐ: 01669.398.134.
          2. Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:
          - Họ và tên: Vũ Thanh Nguyên.
          - Sinh ngày: 14/4/1968
          - Trình độ chuyên môn:  Đại học Xây dựng đảng và Quản lý Nhà nước.
          - Trình độ chính trị: Cao cấp.
          - Điện thoại liên lạc: + Cơ quan 0203.882.112;
                                         + Nhà riêng: 0203.507.717;
                                         +  DĐ: 0203.507.014.

Mặt trận TQVN huyện Văn Bàn