CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Trình tự thực hiện
 

1. Đối tượng: là chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và những đối tượng không phải là đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường (quy định tại điều 14 và điều 18 của Luật đất đai)

 2. Chủ dự án nộp tại phòng Tài nguyên & Môi trường: 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu), 05 (năm) bản Cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng, có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản (theo mẫu); Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm và  (01) một bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự

3. Phòng TN&MT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án.     
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu).

- 05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng, có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản (theo mẫu); Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm.

 - 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự.
Thời hạn giải quyết
Không quá 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức             
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp xã,  được uỷ quyền

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài nguyên & môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Giấy xác nhận                          
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 

- Phụ lục 24:

Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường

- Phụ  lục 25:

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký  bản cam kết bảo vệ môi trường

- Phụ lục 26:

Mẫu bìa và trang phụ bìa của Bản  cam kết bảo vệ môi trường của dự án.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Một bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005

-Nghị định số 80/2006/ NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

- Nghị định: 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 80/2006/ NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lực, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

- Công văn số: 40/TNMT-MT ngày 21/01/2009 của Sở tài nguyên & Môi trường