Quy định về việc miễn công tấc và sinh hoạt đảng đối với đảng viên  (18/08/2009 )

Điều 7 Điều lệ Đảng khoá X quy định “Đảng viên cao tuổi, sức khoẻ yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do chi  bộ xem xét, quyết định”; Điểm 10, Quy định số 23 – QĐ/TW ngày 21/10/2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng cũng đã nêu rõ: “Đảng viên tuổi cao, sức khoẻ yếu xin miễn công tác và sinh hoạt đảng bằng cách tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định”.

Để thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Bộ Chính trị; ngày 26/3/2009, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW “về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên”; trong ý 1.1 của điểm 1 Hướng dẫn 27 có nêu: “Đảng viên cao tuổi là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi” và “Đảng viên sức khoẻ yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạc sức khoẻ thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (từ 3 tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế)”. Mục đích là nhằm làm rõ khái niệm thế nào là tuổi cao và thế nào là ức khoẻ yếu, đồng thời để hướng dẫn cụ thể hơn khi xem xét giải quyết việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên tuổi cao, sức khoẻ yếu.

Vừa qua một số nơi và một số đảng viên cho rằng: cứ đảng viên là nam trên 60 tuổi và đảng viên nữ trên 55 tuổi là thuộc diện được miễn công tác và sinh hoạt đảng; do vậy, một số đảng viên tuổi cao mặc dù vẫn còn đủ dức khoẻ, đủ điều kiện tham gia công tác và sinh hoạt đảng nhưng đã có ý định xin miễn công tác và sinh hoạt đảng. Hiểu như vậy là không đúng với quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 27- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Để chấn chỉnh và khắc phục biểu hiện trên, ngày 22/7/2009, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 6257-CV/BTCTW “V/v miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên” nêu rõ: “Đảng viên diện được miễn công tác và sinh hoạt đảng là những đảng viên có đủ 3 điều kiện: tuổi cao, sức khoẻ yếu và tự nguyện xin miến công tác và sinh hoạt đảng” và “Khi đảng viên thụôc diện nêu trên có đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ thì chi bộ xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu đồng ý thi ra nghị quyết cho đảng viên miễn công tác, sinh hoạt đảng và báo cáo cấp uỷ cơ sở”; Công văn số 6257 cũng đã làm rõ thêm: “Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng khi hội tụ đủ cả 4 yếu tố: tuổi cao, sức khoẻ yếu, tự nguyện và được chi bộ xem xét, quyết định đồng ý. Những đảng viên tuổi cao, nhưng sức khoẻ bình thường thì không thuộc diện được xét miễn công tác và sinh hoạt đảng”.

Đảng ta không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên; sức mạnh của Đảng – ngoài đường lối chính trị đảng đắn và phương pháp cách mạng kho học, thì chủ yếu là ở tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên; các hoạt động lý luận và tổng kết thực tiễn đều do cán bộ, đảng viên thực hiện thông qua sinh hoạt đảng. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mặt công tác do tổ chức đảng phân công và trong sinh hoạt đảng, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấi của tổ chức cơ sở đảng.

 Đoàn Ngọc Sáng

Trưởng phòng huyện - cơ sở - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ