QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2009 - 2012
(08/12/2010 8:33:30 SA)
 

ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH

CHI ĐOÀN S TƯ PHÁP

                 S: 01/QĐ-BCH  

 

        

   Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp Lào Cai lần thứ IX nhiệm kỳ 2009 – 2012

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP

   

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 66 – QĐ/ĐTN ngày 20/12/2009 của Ban thường vụ Đoàn Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Lào Cai về việc công nhận Ban chấp hành chi đoàn Sở Tư pháp Lào Cai;

 Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp Lào Cai lần thứ IX nhiệm kỳ 2009 – 2012

Điều 2. Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp căn cứ quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

         

         

Nơi nhận:                  

- Đảng ủy Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- BCH đoàn khối CCQ;

- Như Điều 2 QĐ;

 -Lưu: ĐTN.            

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 (Đã ký)

 Trần Hoàng Anh

 

 

  

ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH

CHI ĐOÀN S TƯ PHÁP

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2009 -  2012

(Ban hành kèm Quyết định số: 01- QĐ/BCH ngày 23 tháng 02 năm 2011

của Ban Chấp hành chi Đoàn Sở Tư pháp Lào Cai)

  

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Chấp hành chi Đoàn Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Ban chấp hành) là cơ quan lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp giữa hai kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, Đoàn cấp trên và Đoàn viên của Sở Tư pháp về các lĩnh vực của công tác Đoàn và phong trào đoàn. Ban Chấp hành là cơ quan đại diện đầy đủ, toàn diện của đoàn viên Sở Tư pháp trong các hoạt động có liên quan đến đoàn viên.

2. Hoạt động của Ban Chấp hành phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đoàn; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường trách nhiệm cá nhân của các uỷ viên Ban chấp hành (UVBCH).


Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 200 – 200 , các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

2. Lãnh đạo công tác đoàn. Quyết định những chủ trương, giải pháp công tác Đoàn và phong trào đoàn hàng năm. Phân công nhiệm vụ cho các UVBC

3. Định kỳ báo cáo về tình hình hoạt động của Đoàn với cấp ủy, với Đoàn cấp trên và thông báo cho cấp dưới

4. Sơ kết, tổng kết những chủ trương quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IX.

5. Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình để xây dựng sự đoàn kết nhất trí cao trong Ban Chấp hành.

6. Quyết định các hình thức khen thưởng và kỷ luật của chi đoàn.

7. Chuẩn bị cho Đại hội chi đoàn lần thứ X  và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2012  trước Đại hội chi đoàn lần thứ X.

 

Chương

TỔ CHỨC CỦA BAN CHẤP HÀNH

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành

Ban Chấp hành chi đoàn Sở Tư pháp gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Uỷ viên

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư

Bí thư Chi Đoàn là người giữ trọng trách chung, chủ trì điều hành công việc của Ban Chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng uỷ, Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn và đoàn viên trong cơ quan về việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng uỷ, Nghị quyết Đoàn cấp trên, Nghị quyết của Ban Chấp hành về công tác Đoàn và phong trào đoàn.

2. Đề xuất những vấn đề lớn để Ban Chấp hành bàn và quyết định.

3. Chịu trách nhiệm chính trong thiết kế và chỉ đạo tổng kết những mặt công tác trọng yếu của Chi Đoàn; công tác đối ngoại và công tác tài chính; phân công và quản lý công việc của các uỷ viên Ban Thường vụ. Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ và từng năm. Theo dõi, tổ chức sinh hoạt và thực hiện theo kế hoạch hành động đề ra.

4. Giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đoàn và sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư 

1. Chỉ đạo sự phối hợp công tác giữa các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành. Khi cần thiết được Bí thư  uỷ quyền phân công các uỷ viên Ban Chấp hành xử lý công việc phát sinh.

2. Chịu trách nhiệm về hoạt động thể dục thể thao. Theo dõi công tác nhân sự của Chi đoàn. Phụ trách các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, công tác thanh thiếu niên, nhi đồng của chi đoàn. Trực tiếp theo dõi, đôn đốc đoàn viên tại Trung tâm trợ giúp pháp lý.

3. Đề xuất các chủ trương, kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào đoàn và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác đoàn và các phong trào đoàn

4. Giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đoàn và sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Chấp hành.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Ban Chấp hành

1. Đề xuất những biện pháp ở lĩnh vực được phân công cho Ban Chấp hành.

2. Có quyền được thông tin, đóng góp ý kiến đối với Ban Chấp hành.

3. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành và những nghị quyết của Ban Chấp hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

4. Tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc các lĩnh vực liên quan.

5. Định kỳ 6 tháng  thực hiện chế độ tự phê bình tại đơn vị công tác và có báo cáo cho Ban Chấp hành.

6. Uỷ viên Ban Chấp hành có trách nhiệm tham gia các hoạt động với chi Đoàn và các hoạt động đoàn, phong trào đoàn khác.

7. Phân công nhiệm vụ:

a) Đồng chí Đỗ Tiến Hải - Ủy viên BCH Chi đoàn:

- Phụ trách về các phong trào văn hoá - văn nghệ của chi đoàn. Phối hợp cùng đồng chí Phó Bí thư Chi đoàn về công tác tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trực tiếp tham gia các hoạt động văn nghệ của Chi đoàn. Chịu trách nhiệm về việc tham mưu, đề xuất các vấn đề kinh phí, hậu cần như: liên hệ xe, đề xuất vật tư… phục vụ cho hoạt động của Chi đoàn.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc đoàn viên Phòng Công chứng số I tỉnh Lào Cai

b) Đồng chí Trần Lan Hương - Ủy viên BCH Chi đoàn

- Chịu trách nhiệm chính về công tác Đoàn vụ: Quản lý hồ sơ đoàn, thu chi đoàn phí, tổng hợp số liệu đoàn, quản lý công văn; soạn thảo các văn bản, báo cáo của Chi đoàn.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc đoàn viên Bộ phận Văn phòng sở.

c) Đồng chí Hà Thị Minh Thúy - Ủy viên BCH Chi đoàn:

- Chịu trách nhiệm chính về mảng đời sống, công tác tài chính của Chi đoàn. Phối hợp cùng đồng chí Uỷ viên BCH chi đoàn phụ trách, theo dõi các phong trào văn hóa – văn nghệ, công tác thanh thiếu niên, nhi đồng của Chi đoàn.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc đoàn viên Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Chi Đoàn với Đảng uỷ, Đoàn cấp trên

1. Ban Chấp hành chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Sở Tư pháp và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn cấp trên.

2. Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Chi đoàn với Đảng uỷ để giải quyết các vấn đề có liên quan trong công tác Đoàn và phong trào đoàn. Tham gia góp ý xây dựng các nghị quyết, chủ trương của Đảng uỷ liên quan đến công tác đoàn và tuyên truyền vận động các đoàn viên thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

3. Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Chấp hành. 

Điều 8. Mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Chi Đoàn với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài cơ quan

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài cơ quan trên tinh thần phối hợp tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên, đoàn viên.

2. Ban Chấp hành giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội khác.

Điều 9. Mối quan hệ giữa Ban Chấp hành chi Đoàn với các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở

1. Ban Chấp hành có sự phối hợp chặt chẽ với các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc trong cơ quan.

2. Tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến đoàn viên.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ hội, họp

1. Ban chấp hành họp hoặc hội nghị định kỳ 1 tháng 1 lần; khi cần thiết thì triệu tập họp hoặc hội nghị bất thường.

2. Hội nghị làm việc đúng giờ ghi trong thư triệu tập. Những vấn đề quan trọng đặt ra tại hội nghị Ban Chấp hành phải được thảo luận dân chủ để đi đến nhất trí cao và phải được kết luận, biểu quyết thông qua theo quy định của Điều lệ Đoàn. Trong trường hợp có những vần đề chưa kết luận được thì hội nghị Ban Chấp hành họp kế tiếp thảo luận, quyết định.

3. Uỷ viên Ban Chấp hành không tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành 3 kỳ họp trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xoá tên ra khỏi Ban Chấp hành (theo khoản 2 điều 11 Điều lệ Đoàn).

Điều 11. Việc ban hành và sao gửi văn bản của Ban Chấp hành

1. Dự thảo các quyết định (quyết định, nghị quyết, chỉ thị …) về mảng công tác nào do uỷ viên phụ trách công tác đó chuẩn bị. Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn có thẩm quyền ký ban hành các văn bản của Chi đoàn. Việc công bố các văn bản chậm nhất 07 ngày kể từ khi được thông qua.

2. Tất cả các văn bản đều phải đưa vào hồ sơ lưu của Chi đoàn.

Điều 12. Chế độ thông tin

1. Tại hội nghị định kỳ Ban Chấp hành báo cáo tình hình chung và những công việc đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị.

2. Sau mỗi kỳ họp Ban Thường vụ có nhiệm vụ ra nghị quyết về vấn đề liên quan đến kỳ họp đó và thông tin đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đoàn viên

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 13. Cán bộ Đoàn thực hiện nghiêm túc, tự giác, hiệu quả quy chế và các nhiệm vụ được phân công thì được đề nghị khen thưởng ở các cấp theo quy định.

Điều 14. Cán bộ Đoàn vi phạm quy chế phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời và được thông báo công khai theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Đồng chí Bí thư Chi đoàn, Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu thấy vướng mắc cần phản ánh kịp thời vể Ban Chấp hành chi đoàn để xem xét, quyết định./.

 

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Hoàng Anh

                                            

Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai