Quy định mới về chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
(14/02/2011 2:16:25 SA)Ngày 30/01/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Cụ thể:

Đối tượng được thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Nghị định này là quân nhân nhập ngũ từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, hiện không thuộc diện đang được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000; thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh hoặc từ trung tâm điều dưỡng thương binh đã về gia đình trước ngày 01/4/2000.

Thứ hai, quân nhân chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên chức quốc phòng rồi thôi việc trước ngày 01/01/1995;

Thứ ba, đã có quyết định chuyển ngành trước ngày 01/4/2000 nhưng không thực hiện được hoặc quân nhân đã về địa phương mà chưa giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ;

Thứ tư, quân nhân phục viên, xuất ngũ đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000.

Đối tượng không được hưởng chế độ quy định tại Nghị định này thuộc một trong các trường hợp: thứ nhất, đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi; thứ hai, vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù chung thân; thứ ba, đang thi hành án tù giam; thứ tư, bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; xuất cảnh trái phép hoặc đang bị tòa án tuyên bố là mất tích.”.

 Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, gồm cả thời gian phục vụ trong quân đội sau đó chuyển sang công an, hiện không thuộc diện đang được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng được hưởng chế độ hưu trí quy định tại Nghị định và chế độ quy định tại khoản Nghị định này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, đã xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000; thứ hai, thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh hoặc từ trung tâm điều dưỡng thương binh đã về gia đình trước ngày 01/4/2000.

Công an nhân dân chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên chức công an rồi thôi việc trước ngày 01/01/1995; đã có quyết định chuyển ngành trước ngày 01/4/2000 nhưng không thực hiện được hoặc công an nhân dân đã về địa phương mà chưa giải quyết chế độ xuất ngũ, thôi việc; công an nhân dân xuất ngũ, thôi việc đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước đã xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/04/2000.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2011./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp