Một số mục tiêu và giải pháp chủ yếu trong quản lý, bảo vệ khoáng sản quý hiếm, giá trị cao
(07/05/2010 2:00:00 CH)

 

Lào cai là tỉnh khá phong phú về khoáng sản, trong đó có nhiều loại khoáng sản thuộc nhóm quý hiếm, có giá trị cao như: Vàng, đồng, sắt, apatít, molipden, đất hiếm,... Đây là những loại khoáng sản có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nên luôn có nguy cơ bị khai thác, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ trái phép, do đó công tác quản lý khoáng sản quý hiếm, có giá trị cao là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cần được sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát của tất cả các ngành, các cấp.
Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản quý hiếm và có giá trị cao cần thực hiện tốt hai mục tiêu chủ yếu là:
Thứ nhất, là cần tổ chức bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, kết hợp với bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các khu vực có khoáng sản quý hiếm, có giá trị cao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra, thăm dò đánh giá trữ lượng làm căn cứ cấp giấy phép khai thác.
Thức hai là cần phối hợp đẩy nhanh công tác cấp giấy phép khai thác cho những doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng khoáng sản quý hiếm của đất nước, tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần ngăn chặn khai thác trái phép và những tác động xấu đến môi trường, an ninh trật tự, xã hội.
Để đạt được những mục tiêu trên giải pháp đề ra là:
Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả 02 Chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý khoáng sản, trong đó cần xác định và làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, thông quá đó huy động toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện đình chỉ, xử lý và giải toả hoạt động khai thác, mua bán, vạn chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái pháp luật. Nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép và chính quyền địa phương (xã, huyện) chịu trách nhiệm đầu tiên về công tác quản lý khoáng sản. Khi phát hiện hoạt động trái phép chính quyền và doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để giải quyết. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, trách nhiệm và khả năng của địa phương thì các ngành của tỉnh phải có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ xử lý để ngăn chặn và kiềm chế kịp thời mọi hành vi trái pháp luật, không để tồn tại kéo dài.
Giải pháp triệt để và lâu dài là phải sớm cấp được giấy phép khai thác và giao mỏ cho doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện tổ chức khai thác kết hợp với công tác tổ chức bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Do đó, các mỏ khoáng sản bị khai thác trái phép mà công tác xử lý, giải toả khó khăn, phức tạp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cần sớm xem xét, đẩy nhanh công tác cấp phép và giao mỏ cho doanh nghiệp.
Thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp nêu trên sẽ góp phần duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản quý hiếm và có giá trị cao, khắc phục được tình trạng “mỏ không chủ”, ngăn chặn được nạn khai thác trái phép, góp phần khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn khoáng sản quý hiếm của tỉnh, tạo ra nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn lao động và tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.