Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo NĐ số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ
(23/06/2011 5:13:10 CH)
   

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2009/NĐ-CP NGÀY 19/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ

          Nguyễn Tiến Kiều

Trưởng phòng QL Tài nguyên đất

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh ngay từ khi các văn bản này có hiệu lực. Tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất một số huyện còn chậm, nguyên chủ yếu là do các huyện, đang thực hiện công tác đo đạc bản đồ, chưa tổ chức đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

Cấp chứng chứng nhận lần đầu: Tổng số giấy là 3.289 giấy, chủ yếu là cấp riêng về đất, chưa cấp chung cho cả tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại chứng nhận: Tổng số giấy 7.889 giấy, chủ yếu là cấp riêng về đất; việc cấp chung cho cả đất và tài sản gắn liền với đất mới chỉ cấp được 05 giấy.

Trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liên với đất gặp một số khó khăn vướng mắc sau: Cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường không có kiến thức về xây dựng nên không xác định được kết cấu các công trình như nhà ở và các công trình xây dựng khác mà  phải chuyển đến các  ngành liên quan để thẩm định dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian thực hiện; Việc không cho phép in các thửa đất cùng chủ sử dụng vào trang 3 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước (một hộ có nhiều thửa). Do vậy, một hộ gia đình phải cần nhiều giấy chứng nhận, đặc biệt đồng bào dân tộc vùng cao với số lượng giấy CNQSD đất nhiều sẽ khó giữ được, hơn nữa số giấy CNQSD đất nhiều thì số tiền phải nộp lệ phí cao, đồng thời  họ quan niệm Nhà nước không cấp GCNQSD đất thì họ vẫn sử dụng đất bình thường. Do đó, việc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chưa được người dân quan tâm. Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không bắt buộc người sử dụng phải thực hiện cấp đồng thời, mà chỉ cấp khi người sử dụng có nhu cầu.

Từ kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua và những khó khăn vướng mắc như trên nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chủ yếu là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng riêng đối với đất, chưa thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh công tác cấp GCN theo Nghị định 88/2009/NDD-CP nhằm đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, chặt chẽ hơn góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản./.

                                                              

                                                              

Tin tức khác