Nghị định số 46/2010/NĐ-CP
(04/06/2010 12:00:00 SA)

Ngày 27 tháng 4 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Nội dung Nghị định tại đây