Skip Navigation LinksCổng thông tin điện tử Sở nội vụ » Tin tức - Sự kiện
rss
 
Sở Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai  (21/08/2009 )

UBND TỈNH LÀO CAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ NỘI VỤ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  Số: 746 /SNV-XDCQ                                     Lào Cai, ngày 04  tháng 8  năm 2009

            

             V/v hướng dẫn điều chỉnh chế độ

phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách

              xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

 

                                       Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

                Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai v/v điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

                Sở Nội vụ hướng dẫn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai như sau:

               

1. Quan điểm và nguyên tắc chung:

               

- Căn cứ tính chất và khối lượng công việc để bố trí cán bộ đảm nhiệm hay kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách.

                - Cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn được bố trí kiêm nhiệm theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng cán bộ phù hợp với trình độ năng lực, tính chất công việc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác. Cán bộ không chuyên trách được bố trí kiêm nhiệm (chủ yếu đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã) không quá một chức danh và được hưởng thêm mức phụ cấp hàng tháng bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

                - Căn cứ danh sách cán bộ không chuyên trách đã được duyệt hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo quyết định số 33/2008/QĐ-UB ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh để điều chỉnh theo nhóm chức danh và mức phụ cấp đúng quy định.

               

2. Chức danh cán bộ và việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn:

 

                - Các chức danh cán bộ không chuyên trách và việc điều chỉnh mức phụ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 1 - Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai.

                - Đối với số cán bộ không chuyên trách phát sinh tăng thêm (kể cả Trưởng Ban công tác mặt trận) phải có đầy đủ văn bản xác nhận theo quy định và lập danh sách tổng hợp riêng.

- Chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận được hưởng phụ cấp quy định tại nhóm thứ năm.

                - Tiêu chuẩn cán bộ không chuyên trách thực hiện theo hướng dẫn số 1094/CV-SNV ngày 28/12/2004 của Sở Nội vụ.

               

3. Tổ chức thực hiện:

 

                - Đối với cấp xã: tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc bố trí, sắp xếp và điều chỉnh phụ cấp, lập danh sách cán bộ không chuyên trách cấp xã; ở thôn, tổ dân phố (theo biểu mẫu 03 và mẫu 04).

                - Đối với cấp huyện: Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, rà soát thẩm định việc bố trí cán bộ không chuyên trách, xác nhận và tổng hợp báo cáo kết quả điều chỉnh mức phụ cấp đối với từng chức danh cán bộ không chuyên trách (theo biểu mẫu 01 và mẫu 02). Để có số liệu chính xác tổng hợp vào mẫu 02, cần thực hiện qua 05 mẫu trung gian (4a, 4b, 4c, 4d, 4e).

                * Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng và một chuyên viên theo dõi công tác chính quyền cơ sở của Phòng Nội vụ cấp huyện, trực tiếp về duyệt tại Phòng Xây dựng Chính quyền - Sở Nội vụ. Thời gian từ ngày  01/10/2009 đến 25/10/2009.

(Có lịch duyệt cụ thể kèm theo)

               

* Hồ sơ trình duyệt bao gồm:

 

                1. Văn bản đề nghị phê duyệt điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách của UBND cấp huyện.

                2. Biểu tổng hợp điều chỉnh phụ cấp theo 05 nhóm chức danh từng xã, phường, thị trấn (mẫu 04); Biểu tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ không chuyên trách ở từng xã, phường, thị trấn (Mẫu 03).

                3. Biểu tổng hợp điều chỉnh phụ cấp theo 05 nhóm chức danh cán bộ không chuyên trách toàn huyện, thành phố (mẫu 02); Biểu tổng hợp số lượng, chất lượng và mức phụ cấp sau khi đã điều chỉnh của cả huyện, thành phố (mẫu 01).

                4. Các văn bản liên quan đến cán bộ không chuyên trách phát sinh tăng thêm so với danh sách đã được duyệt theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UB ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh; các mẫu trung gian 4a, 4b, 4c, 4d, 4e.

5. Mỗi biểu mẫu được lập thành 05 bản trên khổ giấy A3.

                Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Xây dựng Chính quyền) để thống nhất giải quyết.

 

   Nơi nhận:                                                                 GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;

- Như trên;

- Sở Tài chính;

- Ban KTNS - HĐND tỉnh;                                                              Đã ký

- Phòng Nội vụ các huyện, TP;

- Lưu VT+XDCQ.

 

                                                                                Lê Quang Tuyến

 

 

 

LỊCH DUYỆT

Danh sách, số lượng và tiền phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai - năm 2009

(Kèm theo công văn số: 746 /SNV-XDCQ ngày 04 tháng 8  năm 2009 của Sở Nội vụ)

 

STT

Huyện, thành phố

Ngày duyệt

Địa điểm

1

Thành phố Lào Cai

01/10/2009

Hội trường

(Tầng III)

 Sở Nội vụ

2

Huyện Bảo Thắng

05/10/2009

3

Huyện Bát Xát

08/10/2009

4

Huyện Sa Pa

12/10/2009

5

Huyện Mường Khương

14/10/2009

6

Huyện Văn Bàn

16/10/2009

7

Huyện Bảo Yên

19/10/2009

8

Huyện Bắc Hà

22/10/2009

9

Huyện Si Ma Cai

24/10/2009

 

Ghi chú: Huyện nào hoàn thành sớm hơn lịch duyệt nêu trên, đề nghị đăng ký trước ngày duyệt với Phòng Xây dựng Chính quyền - Sở Nội vụ.