Skip Navigation LinksCổng thông tin điện tử Sở nội vụ » Tin tức - Sự kiện
rss
 
Các thể chế về thi đua - khen thưởng  (11/05/2009 )

Ngày 27  tháng 11 năm 2008 Hội đồng thi đua khan thưởng tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 33 /TĐKT - NVI về hướng dẫn ban hành các thể chế về thi đua, khen thưởng

UBND TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

–––––––––––––––

Số: 33 /TĐKT - NVI

V/v hướng dẫn ban hành các thể chế

về thi đua, khen thưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

            Lào Cai, ngày 27  tháng 11 năm 2008

 

                              Kính gửi:

                                                 - Các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh uỷ

                                                   - Các sở ban ngành, đoàn thể

                                                   - UBND các huyện, thành phố

                                                   - Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh

 

 

            Để đưa công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành vào nề nếp và giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp ban hành các thể chế về thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh hướng dẫn một số nội dung chủ yếu về ban hành thể chế thi đua, khen thưởng như sau:

            I. Các thể chế cần ban hành:

            1. Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

            2. Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

            3. Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

            4. Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến.

            5. Quyết định ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến.

            6. Quyết định ban hành Quy định về việc xét công nhận các kỷ lục của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

            II. Nội dung cơ bản của các thể chế:

            1. Quan điểm chung về xây dựng và ban hành thể chế:

            - Việc ban hành các thể chế về thi đua, khen thưởng phải được tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

            - Các thể chế được ban hành phải góp phần tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo việc khen thưởng được chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

            - Những vấn đề mà các Quyết định của UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương đã quy định cụ thể thì trong các thể chế của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp không quy định lại, chỉ nêu vấn đề đó được quy định tại điều, khoản, quyết định số bao nhiêu của UBND tỉnh hoặc Bộ, ngành Trung ương.

            - Ngoài các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được quy định tại Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp cần quy định nhiều hình thức khen thưởng khác phù hợp với quy định của pháp luật để động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua.

            2. Nội dung cơ bản của các thể chế:

            2.1. Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng:

            Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng phải quy định đối tượng thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của ngành, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật; quy định nội dung thi đua; các phong trào thi đua (thường xuyên, chuyên đề, các đợt thi đua); quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Thi đua, khen thưởng; quy định về hồ sơ, thủ tục, trình tự và thời gian xét khen thưởng; quy định về lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng... quy định về tổ chức thực hiện Quyết định.

            2.2. Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng:

            Quyết định thành lập phải quy định được thành phần và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

            - Đối với các sở, ban ngành, doanh nghiệp: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là Chủ tịch hội đồng; Chánh (hoặc phó) Văn phòng hoặc Trưởng ( hoặc phó) phòng Tổ chức - Hành chính là Uỷ viên thường trực và trưởng các tổ chức đoàn thể là thành viên.

            - Đối với các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND là Chủ tịch Hội đồng; Phó chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức huyện, thành uỷ làm phó chủ tịch; Phó Trưởng phòng Nội vụ chuyên trách công tác TĐKT làm uỷ viên thường trực; Trưởng các đoàn thể và một số phòng ban liên quan làm thành viên.

 

            2.3. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồngThi đua, khen thưởng:

            Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của thành viên hội đồng, của Chủ tịch hội đồng, của Phó Chủ tịch hội đồng, của Thường trực hội đồng; Uỷ viên thường trực hội đồng; quy định về chế độ làm việc của hội đồng; phân công nhiệm vụ phụ trách phong trào thi đua tại các tập thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các lĩnh vực cụ thể.

 

            2.4. Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến:

            - Quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến phải quy định thành phần và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Sáng kiến.

            - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định số lượng thành viên hội đồng sáng kiến.

            2.5. Quyết định ban hành Quy chế xét và công nhận sáng kiến:

            Quyết định ban hành Quy chế xét và công nhận sáng kiến phải quy định cụ thể về sáng kiến của sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp; quy định thủ tục, trình tự xét công nhận sáng kiến; quy định về chế độ làm việc của Hội đồng Sáng kiến; quy định về chế độ đối với người được công nhận sáng kiến; quy định về việc phổ biến và áp dụng sáng kiến đã được công nhận, đăng ký.

            2.6. Quyết định ban hành Quy định về việc xét công nhận các kỷ lục:

            Để lập sổ kỷ lục ghi nhận và vinh danh những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần có Quyết định ban hành Quy định về việc xét công nhận các kỷ lục: trong đó phải quy định được thế nào là kỷ lục; quy định nguyên tắc xác lập kỷ lục; quy định đối tượng áp dụng; quy định hệ thống các kỷ lục; quy định khen thưởng đối với đối tượng lập được kỷ lục; quy định về quy trình xét công nhận kỷ lục; hồ sơ, thủ tục và thời gian xét công nhận kỷ lục; quy định về xử lý vi phạm trong việc thiết lập kỷ lục; quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định.

            Trên đây là hướng dẫn của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh về một số nội dung chủ yếu trong ban hành các thể chế về thi đua, khen thưởng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để xem xét giải quyết./.

 

            Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH

                - Như trên;                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

                - Thành viên HĐTĐKT tỉnh;                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                - Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;

                - Lưu VT, NVI, NVII.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                (Đã ký)

 

           

 

                                                                                                     Phạm Duy Hanh