Hướng dẫn chi tiết một số điểm về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai
(04/04/2011 9:44:27 SA)
 

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai; ngày 15/3/2011 Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 8/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau: Về đối tượng áp dụng, hướng dẫn rõ đối với một số đơn vị đặc thù; Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cách chức, giáng chức, khen thưởng kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 11, hướng dẫn rõ việc thực hiện đối với các đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế; đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Chi cục Quản lý thị trường; ngoài ra văn bản còn hướng dẫn đối với các sở, ngành việc bổ nhiệm các chức danh (thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND) trong trường hợp chưa được UBND tỉnh duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ- UBND ngày 8/12/2010 UBND tỉnh Lào Cai.

                                          Đặng Quang Chính - Phòng BMCS Sở Nội vụ

 

 (kèm theo văn bản hướng dẫn chi tiết)