NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP NGÀY 07/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
(15/10/2013 1:44:11 CH)

Ngày 07/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước (File đính kèm).

Tin tức khác