Trung tâm Giống cây trồng-Vật nuôi
(30/09/2010 4:30:00 CH)

I- Tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, Email:

- Tên tổ chức: Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tổ 34 -  phường Cốc Lếu - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

- Số Điện thoại: 0203 840 118; Fax: 0203. 840118

          - Email: ttgiongcaytronglc@gmail.com; laocaiseed@gmail.com

II- Tóm tắt chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị:

            Căn cứ Quyết định thành lập số 373/QĐ.UB ngày 30/12/1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 48/QĐ.UB ngày 23/04/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đổi tên thành Trung tâm Giống NLN Lào Cai; Quyết định số 04/2009/QĐ.UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Lào Cai đổi tên thành Trung tâm Giống Cây trồng và Vật nuôi Lào Cai, Trung tâm Giống NLN Lào Cai có các chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như sau:

        * Chức năng, nhiệm vụ:  

Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lào Cai. Trung tâm có chức năng:

+ Nghiên cứu, khảo nghiệm giống cây trồng và giống vật nuôi;

+ Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi;

+ Tổ chức sản xuất và kinh doanh giống cây trồng - vật nuôi;

+ Kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất giống.

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật theo yêu cầu.

+ Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo qui định của Pháp luật.

Trung tâm được mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, được cấp giấy phép kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp để tạo nguồn thu, từng bước đảm bảo một phần chi phí hoạt động của đơn vị.

             * Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai:

            1. Ban điều hành gồm: Giám đốc và 2 Phó giám đốc.

2. Các Phòng, Trại trực thuộc:

            - Phòng Hành chính - Tổ chức. 

            - Phòng Kĩ thuật. 

            - Trại Nghiên cứu và sản xuất giống cây ăn quả ôn đới Bắc Hà. 

            - Trại Nghiên cứu và sản xuất giống cây ăn quả Sa pa.

            - Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa Bát Xát. 

            III- Danh mục các dự án, đề án đang thực hiện, kêu gọi đầu tư:

            1- Dự án đang thực hiện 2006-2010: “Dự án tổ chức sản xuất và cung ứng hạt giống lúa tốt tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010”.

2- Dự án thực hiện năm 2009-2010: “Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Lào Cai”.

            3- Dự án được phê duyệt thực hiện 2011-2015: “Đầu tư vùng nhân dòng giống lúa bố mẹ và vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015”.

            4- Dự án được phê duyệt thực hiện 2011-2013: “Đầu tư nâng cấp Trại nghiên cứu, khảo nghiệm và sản xuất giống cây ăn quả ôn đới tại huyện Bắc Hà”.

            5- Dự án: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa lai ba dòng Lào Cai 25”. Thực hiện 2010 -2011.

            6- Dự án Khảo nghiệm và xây dựng mô hình trồng nho giai đoạn 2009 – 2012 (Chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với vùng Aquitaine – cộng hoà Pháp).

            7- Đề tài: “Phục tráng giống lúa Chăm pét” thực hiện 2008-2012.

            8- Đề tài: “Khảo nghiệm một số giống lúa Japonica chất lượng cao có khả năng chống rét tốt tại huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai” Thực hiện 2010 – 2011.

            9- Đề tài: “Duy trì vườn cây giống đầu dòng và xây dựng vườn mô hình cây Lê Tai Nung, cây Đào Maycrest tại Bắc Hà và Sa Pa” Thực hiện 2008 – 2011.

            IV- Danh sách các thủ tục Hành chính đang thực hiện tại đơn vị: Không

            V- Các Văn bản QPPL liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

            1- Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

            2- Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định Về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới;

           3- Thông tư số 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.


Tin tức khác