Kế hoạch tuyên truyền pháp luật đợt I/2010

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH
 
Số: 27/KH - LĐTBXH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Lào Cai, ngày 21 tháng 5 năm 2010

  KẾ HOẠCH
Tuyên truyền pháp luật đợt I/2010
 
  
            Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-STP ngày 12/3/2010 của Sở Tư pháp về tuyên truyền pháp luật đợt I/2010, Sở Lao động – TBXH xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật đợt I/2010 cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Lao động – TBXH Lào Cai với những nội dung sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Mục đích: Nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 6, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và địa phương ban hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu nâng cao nhận thức pháp luật để vận dụng vào thực thi nhiệm vụ, công việc.
            2. Yêu cầu: Việc tuyên truyền pháp luật đợt I/2010 phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở.
            II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
            1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở.
2. Nội dung tuyên truyền:
            - Luật: Luật Dân quân tự vệ, Luật khám chữa bệnh, Luật người cao tuổi, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Thuế tài nguyên.
            - Chỉ thị: Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
            3. Hình thức tuyên truyền:
a. Do đặc thù các đơn vị trực thuộc của Sở không tập trung, có đơn vị cách Sở 50km; công việc của từng phòng, đơn vị nhiều, thường xuyên đi công tác nên khó tuyên truyền theo hình thức toàn thể mà chỉ tập trung theo hình thức đơn vị nhỏ thuận lợi hơn.
b. Hiện nay, Sở Lao động – TBXH đã nối mạng land đến tất các các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều được trang bị 01 máy vi tính, do đó giao cho Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị chủ động bố trí thời gian, công việc để cán bộ, công chức, viên cức và người lao động trong phòng, đơn vị tìm hiểu, nghiên cứu
c. Về tài liệu tuyên truyền: Sở Lao động – TBXH đưa toàn bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật đợt I/2010 nêu tại điểm 2 mục II của kế hoạch này lên mạng để cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu.
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Ông Nguyễn Đức Lành – Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ pháp chế Sở: Chỉ đạo chung.
            2. Bà Lương Thị Hoa – Thành viên tổ pháp chế của Sở có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức, quán triệt và nghiên cứu, học tập của từng phòng, đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả đợt tuyên truyền pháp luật.
            3. Bà Phạm Thu Hoài – Cán bộ chuyên trách công tác công nghệ thông tin của Sở chủ động phối hợp với bà Lương Thị Hoa để đưa toàn bộ tài liệu tuyên truyền lên cổng thông tin điện tử của Sở và hướng dẫn các phòng, đơn vị vào mạng land để khai thác, nghiên cứu, học tập.
            4. Các phòng, đơn vị chủ động về thời gian và công việc của mình để tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng vào mạng để nghiên cứu, học tập một cách tập trung. Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở về kết quả nghiên cứu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người người lao động của phòng, đơn vị mình.
            5. Hướng dẫn vào mạng để khai thác văn bản: Các phòng, đơn vị thuộc Sở có thể vào mạng để khai thác văn bản theo 3 cách dưới đây:
Cách 1: Vào đường link::

http://portal.laocai.gov.vn:2009/sldtbxh/vn/news/pages/channel.aspx?cid=85&g=42;30;25;85;53;52;

Cách 2: Vào đường link: http://portal.laocai.gov.vn:2009/sldtbxh/vn/news/pages/index.aspx#
( Trong phần tin nổi bật: KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT I/2010)
Cách 3: Vào chia sẻ: My Network Places View workgroup computers                                     Microsoft Windows Network               Mshome         Hoaivp        Luật I.2010
            Trên đây là kế hoạch và phương thức thực hiện tuyên truyền pháp luật đợt I/2010 của Sở Lao động – TBXH yêu cầu các phòng, các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai (số lượng người truy cập, số lần truy cập, thời gian truy cập) gửi về Sở Lao động – TBXH trước ngày 25/5/2010 để tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/h);
- Lưu: VT, Tổ PC.
P. GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Đức Lành

 

Tin tức khác