Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 09 năm 2013 về QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TÍCH, BỆNH, TẬT VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP  (04/11/2013 )