Hướng dẫn tổng kết phân xếp loại, xét thi đua năm 2011
(26/10/2011 6:05:38 CH)

Công văn số: 18 /CĐCS-TĐKT về việc chấm điểm phân xếp loại và xét thi đua khen thưởng năm 2011

Hướng dẫn số 563 năm 2007

Hướng dẫn số 740 năm 2011 

CÔNG ĐOÀN VC TỈNH LÀO CAI

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

SỞ LAO ĐỘNG-TBXH

 Số:  18 /CĐCS-TĐKT

V/v chấm điểm phân xếp loại và xét thi đua khen thưởng năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai,  ngày  25 tháng  10  năm 2011       

 

 

Kính gửi:

Các Công đoàn bộ phận trực thuộc

 

Thực hiện công văn số 42/CĐVC ngày 11/10/2011 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm 2011, Ban Thường vụ Công đoàn Sở hướng dẫn các Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức thực hiện như sau:

I. Về phân xếp loại đoàn viên, Công đoàn năm 2011.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn, công tác chuyên môn, tổ chức họp xét phân xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2011 đối với đoàn viên, Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận theo quy định tại Hướng dẫn số 740/HD-LĐLĐ ngày 12/10/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai hướng dẫn kiểm tra, tự kiểm tra chấm điểm, phân xếp loại hoạt động Công đoàn tỉnh Lào Cai, trong đó cần lưu ý những điểm sau:

1. Đối với đoàn viên:

Có 04 mức phân xếp loại, gồm: Đoàn viên công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn khá, đoàn viên công đoàn trung bình và đoàn viên công đoàn yếu kém.

- Đối với đoàn viên công đoàn xuất sắc: Phải hoàn thành  xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên và được công nhận là lao động tiên tiến trở lên.

- Đối với đoàn viên công đoàn khá: Phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn viên và được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Đối với đoàn viên công đoàn trung bình: Hoàn thành các nhiệm vụ của đoàn viên.

- Đối với đoàn viên yếu kém: Không hoàn thành các nhiệm vụ của đoàn viên.

Lưu ý: Để đảm bảo thời gian hoàn thiện hồ sơ và đề nghị xét khen thưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tính từ tháng 11/2010 đến tháng 11/2011, đầu năm có đăng ký và đảm bảo cuối năm đạt được các danh hiệu thi đua về công tác chuyên môn đã đăng ký.

2. Đối với Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận:

Trên cơ sở đối chiếu các tiêu chuẩn quy định tại Bảng 4 của Hướng dẫn số 740/HD-LĐLĐ ngày 12/10/2011, các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận tự đánh giá phân xếp loại Công đoàn theo 05 mức sau (không phải chấm điểm):

- Đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc.

- Đơn vị đạt vững mạnh.

- Đơn vị đạt khá.

- Đơn vị đạt trung bình.

- Đơn vị hoạt động yếu kém.

3. Tổng hợp báo cáo:

Sau khi tiến hành bình xét phân xếp loại xong các Công đoàn bộ phận phải tổng hợp báo cáo Công đoàn Sở những nội dung sau:

- Kết quả phân xếp loại Công đoàn bộ phận.

- Kết quả phân xếp loại Tổ Công đoàn (có danh sách kèm theo).

- Kết quả phân xếp loại đoàn viên công đoàn (có danh sách kèm theo).

- Biểu chất lượng cán bộ công đoàn theo biểu mẫu gửi kèm công văn này, trong đó lưu ý: đối với mục uỷ viên uỷ ban kiểm tra, các công đoàn bộ phận sửa là cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn.

- Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện việc rà soát làm, phát thẻ đoàn viên công đoàn nói riêng và việc theo dõi quản lý đoàn viên công đoàn nói chung, các Công đoàn bộ phận tiếp tục rà soát và lập sổ theo dõi đoàn viên công đoàn theo mẫu số 8 gửi kèm công văn này, báo cáo danh sách tổng hợp về Công đoàn Sở, đối với những trường hợp đề nghị làm thẻ và làm lại thẻ do mất hoặc hư hỏng thì Công đoàn bộ phận hoàn thiện thủ tục hồ sơ làm và cấp thẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 08/CĐCS ngày 10/3/2011 của Công đoàn Sở.

- Thời gian nộp báo cáo về Công đoàn Sở chậm nhất đến ngày 20/11/2011.

I. Về xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm 2011.

Các Công đoàn bộ phận tổ chức bình xét và đề nghị khen thưởng năm 2011 đối với các tập thể và cá nhân theo Hướng dẫn số 563/HD-LĐLĐ ngày 31/10/2007 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-LĐLĐ ngày 30/7/2007 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, trong đó cần lưu ý:

1. Đối với các hình thức khen thưởng cấp cao từ Công đoàn Viên chức tỉnh trở lên thì nhất thiết phải có đăng ký thi đua từ đầu năm (Công đoàn Sở gửi bản đăng ký thi đua năm 2011của Công đoàn Sở với Công đoàn Viên chức tỉnh để các Công đoàn bộ phận tham khảo, xét và đề nghị).

2. Công đoàn Sở khen thưởng cho các tập thể (Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận) đạt từ vững mạnh trở lên và đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc.

3. Về hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Văn bản để nghị có xác nhận của cấp uỷ; danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích; bản báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của cấp uỷ (riêng đối với khen thưởng từ Công đoàn Viên chức tỉnh trở lên phải có xác nhận của chi bộ và có khoảng trống ở trang cuối để Đảng uỷ Sở xác nhận, đối với khen thưởng từ Tổng Liên đoàn Lao động trở lên phải có 04 bản thành tích).

4. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Công đoàn Sở chậm nhất đến ngày 20/11/2011.

* Công đoàn Sở đăng tải công văn này cùng với Hướng dẫn số 563/HD-LĐLĐ ngày 31/10/3007 và Hướng dẫn số 740/HD-LĐLĐ ngày 12/10/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh lên cổng thông tin điện tử của Sở, đề nghị các Công đoàn bộ phận chủ động vào cổng thông tin của Sở theo địa chỉ: http:/laocai.gov.vn/sites/soldtbxh/trang/trangchu.aspx và vào mục Văn bản hướng dẫn để tra cứu.

Công đoàn Sở yêu cầu các Công đoàn bộ phận khẩn trơng tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ gửi về công đoàn Sở để xét và đề nghị theo quy định (gửi trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Hữu Thương – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở)./.

 

   Nơi nhận:

- Nh­ trªn (t/h);

- Các uỷ viên BHC Công đoàn Sở;

- TĐKT Sở;

- Lưu: VT, CĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Lành