Thông báo số 778/TB-ĐHLĐXH ngày 18/07/2011 của Trường Đại học Lao động - Xã hội về tuyển sinh thạc sĩ Quản trị nhân lực năm 2011  (03/08/2011 )