Kết quả bước đầu mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI ) trong sản xuất Lúa tại huyện Bảo Thắng
(28/06/2011 4:08:08 SA)            Bảo Thắng là một huyện trọng điểm về sản xuất lúa của tỉnh Lào Cai. Trong những năm gần đây, nhờ việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất mà sản xuất nông nghiệp của huyện đã có những chuyển biến tích cực và thu được nhiều thắng lợi, đặc biệt là việc nâng cao năng suất cũng như sản lượng lúa của toàn huyện. Đảm bảo an ninh lương thực, góp phần cải thiện nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy các ngành nghề khác nhất là chăn nuôi ngày càng phát triển; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ruộng mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại xã Xuân Giao

Đầu năm 2011, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt cho Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) trong sản xuất lúa tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai”. Áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến là thực hiện tổng hợp các biện pháp đó là Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); quản lý dinh dưỡng (INM) và quản lý nước (IWM). Vụ xuân 2011, Tram BVTV Bảo Thắng đã tiến hành thí điểm tại 3 xã Xuân Giao, Phong Niên và Bản Phiệt huyện Bảo Thắng với tổng diện tích 8100m2 cho các thí nghiệm về mật độ và thí nghiệm tuổi mạ.  

Ruộng mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI tại xã Bản Phiệt

Kết quả tại các mô hình áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI trong vụ xuân tại 3 xã triển khai Đề tài cho thấy cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đã tiết kiệm đáng kể về lượng giống; Giảm thiểu về lượng nước tưới; Giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón  và mức độ nhiễm sâu bệnh hại cũng ít hơn; Giảm thiểu chi phí nhân công, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và vẫn bảo đảm về năng suất lúa. Mặc dù, chưa có đánh giá cuối cùng nhưng các hộ nông dân tham gia thực hiện Đề tài rất tâm đắc với phương pháp canh tác SRI vì nhận thấy hiệu quả của nó.

 

Ruộng mô hình thâm canh lúa SRI tại xã Phong Niên

Đề tài còn tiếp tục nghiên cứu các thí nghiệm ở vụ mùa năm 2011 để hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến tại huyện Bảo Thắng trước khi triển khai xây dựng mô hình ứng dụng nhân rộng.

Mai Thị Thu Huệ - QLKH