ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT CHỌN LỌC, PHỤC TRÁNG VÀ NÂNG CẤP GIỐNG SU HÀO SA PA
(27/02/2010 12:00:00 SA)

Mã đề tài\dự án:
Lĩnh vực: Nông Lâm nghiệp
Đơn vị quản lý:
Đơn vị thực hiện: Tổng công ty rau quả Việt Nam
Thời gian thực hiện: 01/2001 - 12/2001
Mục tiêu nghiên cứu:
II. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG:
1. Mục tiêu:
- Chọn lọc để phục tráng, ổn định và nâng cấp chất lượng giống su hào Sa Pa nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. - Duy trì và giữ nguồn gen về giống su hào sớm, ngắn ngày, chất lượng tốt, lưu giữ nguồn gien này.

 Nội dung nghiên cứu:

2. Nội dung:
- Trên cơ sở vật liệu khởi đầu giống su hào Sa Pa đã có từ nhiều năm trước đây (đã bị thoái hóa ®) tiến hành chọn lọc để tạo lại giống thuần.
-  Ổn định dòng thuần đã chọn để tạo giống đầu dòng đạt tiêu chuẩn giống.
-   Sản xuát giống mới.
* Nội dung nghiên cứu: Các chỉ tiêu theo dõi
                + Yếu tố ngoại cảnh: Độ ẩm, nhiệt độ
                + Các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của cây
       . Số lá cây đạt được qua theo dõi từng thời gian, chiều cao của cây, độ dày của phiến lá, chiều dài của lá.
       . Tình hình sâu bệnh
          . Số lượng hạt trên 1 g, tỷ lệ nảy mầm.
III. PHƯƠNG PHÁP:
1. Phương pháp nghiên cứu:
Tiến hành theo phương pháp chọn lọc cá thể có định hướng nhiều lần
 
SƠ ĐỒ CHỌN LỌC
 2. Bố trí ruộng chọn giống:
- Diện tích: 4.500 m2
- Nhà lưới: 450 m2
IV. KẾT QUẢ: 
1. Khối lượng công việc đã thực hiện1:
-   San gạt cải tạo mặt bằng với diện tích 4.500 m2.
-  Làm đất lên luống bón lót theo đúng qui trình.
-  Mua giống, vật tư theo định mức.
-  Gieo hạt giống su hào với diện tích 300 m2.
- Trồng cây giống trên ruộng chọn giốngvà nhà lưới chia làm hai lần.
- Tổ chức hội thảo hai lần.
-         Chăm sóc diện tích cây đã trồng.
-         Phòng trừ sâu bệnh.
-         Thải loại và chọn lọc.
-         Thu hoạch và phơi sấy.
2. Kết quả đạt được:
a. Về sinh trưởng:
Do được chăm sóc đầy đủ đúng qui trình nên cây su hào trong ruộng chọn giống, nhà lưới sinh trưởng phát triển tốt, thể hiện theo bảng sau:
 
Bảng1: Số liệu theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển giống su hào Sa Pa
 
 
TT
 
Các chỉ tiêu theo dõi
 
 
Tháng 11 / 2001 (cm)
Tháng12 / 2001
(cm)
Tháng 1
/2002 (cm)
Tháng
2/ 2002 (cm)
Tháng 3 / 2002 (cm)
1
Chiều cao cây TB
10
25
35
50
100
2
Đường kính củ TB
0,8
3,5
5,7
6,6
7,2
3
Số lá trên cây TB
6
7
8
9
10
4
Chiều dài dọc lá TB
15,3
19,7
2,5
24
24,5
 
 
b. Sản lượng thu hoạch:
Sản phẩm trong nhà lưới 0,6 kg,
Sản phẩm ở ruộngchọn giống thu được 50 kg.
3. Kết quả chọn lọc
Đã chọn lọc ra đựoc 12 cá thể ưu tú có dạng hình đạt yêu cầu kỹ thuật như phiến lá vừa phải, lá mỏng mầu xanh tươi mép lá có răng cưa, củ hình cầu hơi dẹt để phục vụ cho việc chọn giống đầu dòng. 21 cá thể này đã được đánh bầu đưa vào khung lưới cách li cá thể. Thu hoạch từng cá thể riêng, loại trực tiếp 01 cá thể xấu còn lại 20 cá thể đưa vào bảo quản để lấy hạt so sánh dòng vụ sau.
 
Bảng 2: So sánh các chỉ tiêu kỹ thuật giữa giống Su hào chưa chọn lọc với giống đã chọn
 
STT
Các chỉ tiêu theo dõi
ĐVT
Giống su hào SaPa chưa chọn lọc
Giống su hào Sa Pa đã chọn lọc
So sánh
01
02
03
04
 
05
 
Tỷ lệ thải loại
Tỷ lệ nảy mầm
Số dọc trung bình
Trọng lượng củ trung bình
Sự đồng đều về dạng củ
 
%
%
Dọc
Kg
 
%
50
82
11
0,25
 
70
40
87
10
0,3
 
78
>10
<05
>01
<0,05
 
<08
 
 
V. KẾT LUẬN:
Việc phục tráng nâng cáp giống su hào Sa Pa nhằm giữ vững vị trí của su hào nội đia nói chung và su hào Sa Pa nói riêng.
Đã chọn lọc được các cá thẻ ưu tú có thể hình và chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân địa phương, góp phần tạo dựng thương hiệu cho vùng rau Sa Pa.