Luật Thanh tra năm 2010  (25/07/2011 )
     Luật Thanh Tra 2010 được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.