Luật Thanh tra năm 2010
(25/07/2011 9:02:07 SA)     Luật Thanh Tra 2010 được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.