Tin nổi bật
Thông tin KT-XH
 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp ủy Đảng cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm công tác dân vận của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm xây dựng Khối đại đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng; quan tâm công tác xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao tinh thần yêu nước nhằm tạo ra động lực thúc đẩy các phong trào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ  vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh như Nghị quyết Đại Đảng bộ Huyện Si Ma Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 03/7/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị  lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương - khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trên địa bàn huyện.

Thống kê
Số người đang online
402
Tổng số truy cập
2.611.984