Hướng dẫn về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
(26/07/2011 7:09:43 SA)
 

Cục thuế tỉnh Lào Cai nhận được công văn số 01CV/HT ngày 18/07/2011 của Công ty cổ phần Hùng Trương về việc tiếp tục cho Công ty sử dụng và lưu hành Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Vấn đề này, Cục thuế Tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điểm 2, Điều 8, Chương I, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

2. Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hoá đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Theo các quy định trên Công ty cổ phần Hùng Trương có tạo và in (250 liên) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tại Công ty TNHH một thành viên in Báo Lào Cai nhưng trong quá trình thiết kế mẫu hoá đơn đơn vị có thiết kế thiếu 05 ký tự ( 01 ký tự thể hiện số liên của hoá đơn, 1 ký tự là “/ ” để phân biệt số liên với số số thứ tự của mẫu trong một loại hoá đơn và 03 ký tự thể hiện số thứ tự của mẫu trong một loại  hoá đơn) thì số Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trên là không đúng quy định.

Tuy nhiên do trong quá trình thiết kế mẫu hoá đơn, đơn vị có thiết kế mẫu hoá đơn theo đúng mẫu 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Do vậy để tháo gỡ  khó khăn cho Công ty  đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng  thiếu 05 ký tự ( 01 ký tự thể hiện số liên của hoá đơn, 1 ký tự là “/ ” để phân biệt số liên với số số thứ tự của mẫu trong một loại hoá đơn và 03 ký tự thể hiện số thứ tự mẫu trong một loại  hoá đơn) nếu Công ty có nhu cầu  sử dụng số Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã đặt in thì thực hiện đóng dấu ký hiệu mẫu hoá đơn  mới vào bên cạnh ký hiệu mẫu hoá đơn đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Đồng thời đơn vị phải gửi thông báo phát hành mới cho cơ quan thuế.

Cục thuế tỉnh Lào Cai