Hướng dẫn kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng
(24/12/2010 1:29:19 SA)
 

Trả lời văn bản số 41/Esaco-CV ngày 14/12/2010 của Công ty TNHH hoá chất Đông Nam Á về kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cục thuế tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:

 

1.      Về kê khai thuế GTGT

Căn cứ điểm 3.3 mục II phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư mới phát sinh thuế đầu vào nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:

    - Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT  ban hành kèm theo Thông tư này;

    - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT  ban hành kèm theo Thông tư này.”

Theo quy định trên Công ty TNHH hoá chất Đông Nam Á có thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án khu liên hợp sản xuất phospho vàng và các hợp chất từ phospho tại xã Tân thượng, Văn bàn, Lào Cai thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho dự án này Công ty kê khai vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT và bảng kê kèm theo mẫu số 01-2/GTGT.

Khi nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền Công ty phải xuất hoá đơn cho Tổng công ty điện lực Miền Bắc (NPC) với thuế suất thuế GTGT là 10%. 

2.      Hoàn thuế GTGT.

Căn cứ điểm 2 Phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ- CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Theo quy định trên Công ty đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Tại điểm 1 mục I phần G Thông tư 60/2007/TT-BTC (nêu trên) và Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định: Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Mẫu số 05/ĐNHT ban hành theo thông tư 128/2008/TT-BTC).

- Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn theo theo mẫu số 01-1/HTBT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC. Trường hợp có điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế thì người nộp thuế phải giải trình rõ lý do.

Cục thuế tỉnh Lào Cai