Thay đổi mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN
(17/01/2011 1:28:15 SA)
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân
           
 
            Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông báo: Thay thế Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 bằng Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư sô 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ tài chính (có sao lục kèm theo).
            Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thuế thu nhập cá nhân tải mẫu Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân tại website: http://www.gdt.gov.vn hoặc được cung cấp tại cơ quan thuế.
            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Chi cục Thuế huyện, thành phố hoặc Cục Thuế (phòng Quản lý thuế TNCN số điện thoại 3.825.025; phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế số điện thoại 3.824.759) để nghiên cứu giải quyết./.

Cục thuế tỉnh Lào Cai