Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 Thông tư Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
(12/01/2011 1:52:00 SA)
           Ngày 06 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 194/2010/TT-BTC, hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2011, thay thế Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính (đã hết hiệu lực) và các công văn hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

Thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo Tại đây ,  

Bảng Phụ lục kèm theo

            (Toàn văn Thông tư số 194/2010/TT-BTC)