Thông tư số 205 /2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
(12/01/2011 12:59:13 SA)
           Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Tài chính (đã hết hiệu lực), Điều 21 Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 và các văn bản trước đây của Bộ Tài chính trái với thông tư này. 

Thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo Tại đây

(Toàn văn Thông tư số 205/2010/TT-BTC)