CÔNG AN TỈNH - HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “CAND CHẤP HÀNH NGHIÊM ĐIỀU LỆNH, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”.
(18/04/2011 7:10:07 SA)

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an về: “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân của cán bộ, chiến sỹ trong CAND” và kế hoạch về tổ chức thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong lực lương CAND. Đây là cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân lớn trong toàn lực lượng, nhằm khắc phục tình trạng CBCS thực hiện điều lệnh thiếu thống nhất, lễ tiết, tác phong, quân phong, quân kỷ thiếu chính quy, ý thức chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình công tác chưa nghiêm túc, việc xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là văn hóa giao tiếp ứng sử còn nhiều hạn chế, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân có lúc, có nơi còn chưa tốt. Công an tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai trong toàn lực lượng.

Chủ trương này đã tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ chiến sỹ công an tỉnh, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, tăng cường công tác quản lý cán bộ chiến sỹ, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và xử lý các trường hợp cán bộ chiến sỹ có hành vi vi phạm, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng đơn vị. Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh - phụ trách xây dựng lực lượng làm trưởng ban và các thành viên ở những đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý cán bộ, công tác kiểm tra, hướng dẫn  việc thực hiện điều lệnh công an nhân dân.

Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” từ tỉnh đến các đơn vị công an cơ sở, đồng thời các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể  và tổ chức cho cán bộ chiến sỹ ký cam kết chấp hành nghiêm túc cuộc vận động. Tổ chức quán triệt nội dung các quy định về điều lệnh CAND, tình hình thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam, 11 điều cán bộ chiến sỹ CAND không được làm... đặc biệt là việc triển khai thực hiện thông tư số 10 của Bộ Công an về xử lý đối với các trường hợp vi phạm điều lệnh CAND.

Chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị định kỳ hàng tháng. Thông tin về những sự kiện thời sự trong nước, quốc tế, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, qua đó lồng gắn tuyên truyền cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đạt hiệu quả thiết thực. Tăng cường lượng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, cổng thông tin điện tử ... đặc biệt Công an tỉnh cũng đã dành riêng thời lượng chuyên mục an ninh Lào Cai để phản ánh những nội dung cuộc vận động như biểu dương gương tập thể, cá nhân trong chấp hành điều lệnh, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc hoặc vi phạm điều lệnh... Tổ chức phong trào thi đua “Vì ANTQ” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác trong toàn lực lượng. Thông qua phong trào thi đua để lựa chọn phân xếp loại thi đua đối với cá nhân và đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập trung xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, học tập nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong CAND. Để thực hiện tốt cuộc vận động này, Công an tỉnh đã bố trí, sắp xếp biên chế trên cơ sở tăng cường cho lực lượng trực tiếp duy trì, kiểm tra chế độ điều lệnh CAND. Qua đó chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến...  nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy công an các cấp tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Lồng gắn cuộc vận động này với việc thực hiện: “Đơn vị văn hóa”, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các quy định về “Chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” ; tiêu chí về “Văn hóa giao tiếp, ứng xử”; tổ chức cho cán bộ chiến sỹ tự liên hệ, kiểm điểm việc thực hiện các quy định, chuẩn mực đạo đức và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong lực lượng Công an.

Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng Công an, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các công việc có liên quan đến nhân dân như: công tác cấp phát chứng minh nhân dân, công tác đăng ký phương tiện và công tác cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh... Củng cố, chỉnh trang trụ sở tiếp dân, đặt hòm thư để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an trên cơ sở đó để có biện pháp tiếp thu khắc phục sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ chiến sỹ do nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể đóng góp.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy công an các cấp trong tổ chức thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Công an tỉnh lựa chọn ba đơn vị điểm để xây dựng là: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phòng Cảnh sát giao thông và Công an thành phố Lào Cai, đây là những đơn vị có quân số đông thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công viện liên quan đến nhân dân cần phải được triển khai và thực hiện nghiêm túc, sau đó sẽ nhân rộng trong phạm vi toàn Công an tỉnh để cuộc vận động lần này mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa./.

Bài Trung Hiếu