Quy định Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bát Xát
(17/09/2010 10:35:00 SA)
 

Chương I

VỊ TRÍ,  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BÁT XÁT

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý về lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, kinh tế HTX, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Tài chính và sở Kế hoạch - Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư, đăng ký kinh doanh, kinh tế HTX, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế hoạch và đầu tư cho công chức cấp xã.

4. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giúp UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

6. Về lĩnh vực tài chính:

a. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND cấp xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

b. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

c. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

d. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

e. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

g. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

h. Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện và các cơ quan chuyên môn ngành dọc cấp tỉnh giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch gồm có:

Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các chuyên viên và cán sự.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Các chuyên viên, cán sự của phòng thực hiện các nhiệm vụ công tác do trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về kết quả thực hiện các công việc được giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

Điều 4. Biên chế

1.  Biên chế hành chính của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện do UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao.

2.  Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn cơ cấu ngạch công chức, viên chức; đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Hiệp.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Huân.
             Phó Trưởng phòng : Hoàng Thị Lan.

Số điện thoại liên hệ: 020.3883014.

Tin tức khác