Quy định Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Bát Xát
(17/09/2010 10:00:00 SA)
 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND huyện.

2. Văn phòng UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của V¨n phßng cÊp trªn có liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng và cả năm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND huyện sau khi được phê duyệt, công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện theo quy định.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao.

3. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc trên địa bàn.

4. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản đó tại cơ quan thuộc quyền quản lý của UBND huyện.

5. Giúp UBND và Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

6. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo điều kiện hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện và các tổ chức có liên quan.

7. Tổ chức tiếp dân, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện.

8. Quản lý cán bộ, công chức; tài sản, tài chính của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND huyện giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện gồm có:

Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng và các chuyên viên, cán sự.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND.

Phó Chánh văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, Phó chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng UBND.

Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

Điều 4. Biên chế

1.  Biên chế hành chính của Văn phòng UBND huyện do UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao.

2.  Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức của Văn phòng UBND huyện phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn cơ cấu ngạch công chức, viên chức; đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Chánh Văn phòng UBND huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Chánh Văn phòng: Ngô Quốc Cường.

Phó Chánh Văn phòng: Lý Việt Hùng.

Phó Chánh Văn phòng: Phan Thanh Mạnh.

Số điện thoại liên hệ: 020.3883007.

Được cung cấp bởi Văn phòng UBND huyện Bát xát.

Tin tức khác