Xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
(15/02/2011 3:28:05 SA)
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN BẢO YÊN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:   622  /UBND-VP        Bảo Yên, ngày 15 tháng  7  năm 2009

 

 V/v Xây dựng kế hoạch phát triển

Kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

 

                                Kính gửi:

          - UBND tỉnh Lào Cai;     

         - Sở Kế hoạch và Đầu tư.             

                                      

 

Thực hiện Chỉ thị  số:  07/CT-UBND  ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2015.

Thực hiện Công văn số:  693/SKH-TH  ngày 30/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2015.

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên tiến hành triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 của huyện dựa trên cơ sở dự ước kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2009, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006-2010 bám sát đề án phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 được xây dựng trên cơ sở nhu cầu cần thiết của huyện, nhằm khai thác mọi lợi thế của địa phương và tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh và Trung ương (Có biểu mẫu chi tiết đính kèm).

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh và các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để huyện Bảo Yên thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015.

 

  Nơi nhận:                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

- Như kính gửi;                                          K/T CHỦ TỊCH

- TT. Huyện ủy;                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. UBND huyện                                      (Đã ký)

- Lưu: VT.

 

                                                                     Nguyễn Thị Thu

            

 

 

 Văn bản đính kèm: KH 5 nam (huyen) 2011-2015.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Huệ

Văn phòng UBND huyện

Tin tức khác