GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(03/03/2011 11:41:16 CH)
 

Trình tự thực hiện:

 

- Người tố cáo phải gửi đơn hoặc tố cáo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ 

 - Qúa trình giải quyết, Người tố cáo được thông báo về việc thụ lý đơn hay không thụ lý đơn, được thông báo về kết quả giải quyết tố cáo.

* Trường hợp trong quá trình giải quyết tố cáo, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan giải quyết tố cáo phải chuyển tin báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của Pháp luật tố tụng hình sự.

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước gửi đơn qua đường bưu điện 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Đơn  tố cáo

- Các tài liệu liên quan

Thời hạn giải quyết:

 

+ Thời hạn thụ lý để giải quyết đơn tố cáo là 10 ngày

+ Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý, vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Các phó Chủ tịch và Chánh thanh tra

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Các phòng ban liên quan

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Kết luận

Lệ phí:

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Đơn tố cáo theo Quyết định số 1131/2008/

QĐ- TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính Phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Công dân đến tố cáo trực tiếp phải

 1. Phải có đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo. Đơn tố cáo phải có tên, địa chỉ người tố cáo rõ ràng.

2. Người tố cáo phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Người tố cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

4. Cung cấp các tài liệu chứng cứ, chứng minh nội dung tố cáo.

5. Đơn tố cáo phải thuộc thẩm quyền giải quyết

6. Cung cấp các loại giấy tờ tuỳ thân.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+ Luật khiếu nại tố cáo được sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005

+ Nghị định số 136/2006 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại tố cáo

+Quyết định số 1131/ 2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008

+ Tất cả các văn bản liên quan