Kế Hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,đảm bảo an sinh xã hội.
(15/03/2011 8:25:28 SA)
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

–––––

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ––––––––––––––––––––––––

Số: 43 /KH-UBND

    Bắc Hà,  ngày 15  tháng 3  năm 2011.

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,

đảm bảo an sinh xã hội.

–––––––––––

Thực hiện Quyết định số 532/QĐ-UBND, ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. UBND huyện Bắc Hà xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Cùng các địa phương khác trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2011.

- Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân, góp phần phấn đấu cùng cả nước, tỉnh kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng năm 2011.

- Thông tin tuyên truyền để các thành phần kinh tế, nhân dân các dân tộc trên địa bàn hiểu và thực hiện các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

- Tập trung các giải pháp về hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất phát triển, kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá cả hàng hóa, dịch vụ đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; huy động và quản lý tốt các nguồn lực; tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, sản xuất và tiêu dùng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010.

- Các phòng ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với UBND các xã giải quyết kịp thời những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2011 đạt 13% theo KH đã đề ra.

2. Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống nhân dân.

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo năng suất, sản lượng và thu nhập cho nông dân; lúa xuân đảm bảo diện tích 282 ha; diện tích gieo trồng ngô, đậu tương xuân phấn đấu vượt kế hoạch giao; Chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, công tác khuyến nông, áp dụng tiến bộ khoa học, quy trình canh tác tiên tiến, phổ biến giống kỹ thuật năng suất, chất lượng vào sản xuất để thực hiện thắng lợi vụ xuân. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện sản xuất tăng vụ 2011, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo mục tiêu chung về sản xuất nông nghiệp năm 2011.

- Giao cho Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra những diện tích có nguy cơ bị hạn cục bộ, những nơi công trình thủy lợi không tưới được hoặc nguồn nước nhỏ bị cạn kiện phải chờ mưa mới có nước để chủ động có phương án chống hạn hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho kịp thời.

+ Tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông, đông xuân, vụ xuân và biện pháp triển khai vụ mùa năm 2011.

+ Tăng cường chỉ đạo phát triển mạnh chăn nuôi đi đôi với triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng và kế hoạch trồng rừng năm 2011; Chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ quét sạt lở đất.

+ Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp của tỉnh, nhất là những cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ sản xuất, báo cáo UBND huyện xem xét phê duyệt.

+ Hoàn thiện Đề án quy hoạch nông thôn mới huyện trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.

2.2. Công nghiệp- TTCN

- Công nghiệp: Tập trung hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy điện trên địa bàn, phấn đấu hết năm 2011 có thêm 02 nhà máy phát điện lên lưới.

- Tiểu thủ Công nghiệp: Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn các cơ sở sản suất áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất giảm chi phí, hạ giá thành nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm;

2.3. Đầu tư phát triển:

- Phòng TC-KH chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Ban QLDA- XDCB huyện rà soát, kiểm tra các Dự án đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh đưa ra khỏi danh mục đầu tư các dự án đầu tư không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, chưa thực sự cần thiết, chưa đủ thủ tục và không đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định để bổ sung cho các công trình hoàn thành vào năm 2011.

+ Phối hợp với Ban QLDA- XDCB và các đơn vị chủ đầu tư: Rà soát lại toàn bộ các nguồn vốn đầu tư trong XDCB, đề xuất kịp thời các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm thiểu phát sinh tăng tổng mức đầu tư do tăng giá đầu vào.

3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ  và của UBND tỉnh về chính sách tiền tệ.

3.1. Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT và Ngân hàng chính sách xã hội huyện khẩn trương triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

+ Chủ động quán triệt, triển khai nghiên cứu và nắm chắc chính sách, cơ chế hoạt động của ngành Ngân hàng, tình hình kinh tế- xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; kiểm tra và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền;

+ Thực hiện các biện pháp thích hợp để tập trung vốn huy động trên địa bàn và nguồn vốn khác cho vay phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

+ Đáp ứng nhu cầu tiền mặt hợp lý của lưu thông tiền tệ trên địa bàn; chủ động phối hợp và điều hành với tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước huyện và các tổ chức khác để đảm bảo khả năng thanh toán, xử lý diễn biến bất thường của thị trường tiền tệ.

+ Thực hiện cho vay vốn theo quy định, tập trung vốn vay cho sản xuất-kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.2. Đội quản lý thị trường số 4 thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh vàng, ngoại tệ, niêm yết giá mua-bán bằng ngoại tệ trái pháp luật.

4. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế tập trung rà soát, đánh giá lại nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010, phân tích rõ mức độ và nguyên nhân thất thu, nợ đọng của từng sắc thuế, từng khu vực kinh tế, từng địa bàn, xác định rõ nguồn thu mới phát sinh năm 2011. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế hiểu biết và tuân thủ pháp luật về thuế. Tăng cường công tác kê khai, quản lý đối tượng nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế; có biện pháp xử lý kịp thời, cương quyết đối với các trường hợp vi phạm. Trong quá trình tổ chức thu kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện các kiến nghị bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách thu (nếu có). Phấn đấu năm 2011, thu ngân sách trên địa bàn tăng tối thiểu 10%, trong đó thu nội địa tăng tối thiểu 15% so với dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chủ động tạo nguồn giải quyết những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và biến động của giá cả thị trường.

- Các đơn vị dự toán ngân sách và Doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi tiêu, đặc biệt là công tác chi quản lý: sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách (như lễ hội, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào, sửa chữa, mua sắm tài sản, tham quan học tập trong và ngoài nước…); tạm dừng trang bị mới, thiết bị văn phòng; tiết kiệm tối đa chi phí điện thoại, văn phòng phẩm, nước, xăng dầu…Thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đơn vị dự toán ngân sách xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên của đơn vị mình, trong đó: Chi tiêu sử dụng điện năm 2011 tiết kiệm tối thiểu bằng 10% chỉ số tiêu thụ điện năng so với thực hiện năm 2010, tuyên truyền sâu rộng và kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh, hàng tháng báo cáo kết quả về UBND huyện; rà soát lại việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ và của tỉnh.

- Các đơn vị dự toán ngân sách cơ sở chủ động sử dụng dự toán đã giao để xử lý ảnh hưởng khi giá cả thị trường tăng, 6 tháng đầu năm 2011 không bổ sung ngoài dự toán ngoài các nhiệm vụ phát sinh để đảm bảo an sinh xã hội và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Ngân sách các cấp không sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu cho các nhiệm vụ chưa thật cần thiết; tập trung cho các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như: phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn, đối tượng chính sách và thực hiện các chế độ nhằm đảm bảo an sinh xã hội….

- Căn cứ công văn hướng dẫn số 2665/BTC-NSNN ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Phòng TC-KH có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các xã triển khai thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý và bình ổn giá cả thị trường.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch:

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý nhà nước về giá cả thị trường trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh về giá và các quy định của pháp luật có liên quan đối với các hành vi vi phạm về giá và các hành vi lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất hợp lý.

+ Thực hiện kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiểm tra việc chấp hành các cam kết của các doanh nghiệp tham gia bình ổn đối với các loại hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện; Thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý giá và tham gia phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả;

+ Hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn.

- Phòng Kinh tế:

+ Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4, UBND các xã, thị trấn yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, đầy đủ giá cả hàng hóa, bán hàng hóa theo đúng giá niêm yết;

+ Chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất về giá cả hàng hóa, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm,...; Tổ chức rà soát cân đối cung- cầu các loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, trước hết là các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trên địa bàn như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh…..; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tạo nguồn hàng thiết yếu bình ổn thị trường xuyên suốt trong năm; báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời đối với các giải pháp ứng phó trong trường hợp cần thiết để đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; Khuyến khích và hỗ trợ các Doanh nghiệp tổ chức phân phối hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng ở vùng cao; phát triển hiệu quả hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện nhằm giảm chi phí lưu thông, hàng hóa, tạo điều kiện cho việc mua sắm của người tiêu dùng, góp phần thực hiện công tác bình ổn giá cả, thị trường; Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thường xuyên thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, hàng cấm kinh doanh, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, dự trữ hàng hóa quá mức, bất thường, đưa tin thất thiệt để ép giá, tăng giá; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá; Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện đo lường, công bố tiêu chuẩn, nhãn hàng hóa của các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các gian lận về giá; Theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để có đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm góp phần ổn định thị trường.

- Phòng Y tế: Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành giá bán lẻ thuốc phòng và chữa bệnh, không để giá thuốc tăng cao bất hợp lý; phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đối với các lĩnh vực có liên quan.

- Chi Cục thuế huyện: Tổ chức kiểm tra, thanh tra; đồng thời, chỉ đạo các Đội thuế tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại các Doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đối với các lĩnh vực có liên quan.

- Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an huyện tổ chức kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, gian lận qua giá. Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đối với các lĩnh vực có liên quan.

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách quản lý nhà nước về giá, các biện pháp bình ổn giá cả thị trường; Phối hợp với các đoàn kiểm tra của huyện thực hiện kế hoạch kiểm tra trên địa bàn đồng thời thu thập thông tin, báo cáo giá cả, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của phòng, ban có liên quan.

- Ban quản lý các chợ trong huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết chấp hành các quy định về giá cả của các tiểu thương kinh doanh trong chợ; kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội:

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, dự án; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội như: Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng xã hội; hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội ở những nơi chưa có điện lưới; trợ giúp các đối tượng xã hội; hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học…Đảm bảo không để bất kỳ người dân, hộ gia đình nào bị đói hoặc có chính sách mà không được hưởng.

- Phòng Lao động&TBXH:

+ Tổ chức các đoàn công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nắm tình hình thiếu đói giáp hạt trong nhân dân, báo cáo UBND huyện có phương án hỗ trợ kịp thời.

+ Rà soát việc cấp sổ hộ nghèo cho hộ nghèo theo tiêu chí mới; Phối hợp với Phòng Y tế rà soát, thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo; tuyên truyền vận động để các hộ cận nghèo mua sổ BHYT theo cơ chế hỗ trợ của Nhà nước.

- Phòng Lao động TBXH chủ trì phối hợp với Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện triển khai việc hỗ trợ người nghèo tiền điện thắp sáng khi có chỉ đạo từ tỉnh.

- Tổ chức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động đi Libia  trở về địa phương đề nghị UBND tỉnh; Sở LĐTB&XH có phương án giúp đỡ tạo việc làm, giảm bớt khó khăn cho người lao động.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan, chức năng, các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin về giá cả thị trường để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng.

- Đài Truyền thanh- truyền hình, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện rà soát, tăng cường cập nhập, biên tập các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, huyện về các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội lên Cổng giao tiếp điện tử và các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương để các cá nhân, Doanh nghiệp biết và thực hiện.

- Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn thất thiệt trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 1. Căn cứ nội dung trên các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

 2. Định kỳ, ngày 01 hàng tháng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện qua Phòng TC-KH tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện và các giải pháp nêu tại kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);                                   

- TT. Huyện uỷ, UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT - LT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Vp UBND huyện